Dato: 28. september 1833
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

72. Fra E. Collin.

Kjøbenhavn d. 28 Septbr. 1833.

Jeg griber den Leilighed, da jeg sender Medailleur Christensen nogle Penge, at skrive Dem til, kjære Ven; jeg har modtaget anden Deel af Deres Agnete. Fik De ikke et Brev, et langt Brev, [ = Brev] som jeg havde skrevet Dem til til Locle, hvori jeg sagde Dem min Mening om 1ste Deel af Agnete. De havde ikke faaet det, da jeg sidst fik Brev fra Dem, ellers havde De nok talt derom i Brevet; jeg kan ikke begribe det, jeg havde sendt det til Casten­schjold i Paris. 1ste Deel af A. var mig meget imod, det vil De have erfaret af Brevet, dersom De nu har faaet det; anden Deel læste jeg høit for Inge­borg, Lovise og Jette, og vi vare alle tre reent borte af Graad; i Sandhed den er høist rørende. Min Mening om første Deel af Agnete deler de 3 nævnte, som jeg ogsaa læste den for, Fader og Ludvig Müller. Første Deel er for Tiden hos Jette Wulff og 2den hos Ludvig M.; saasnart jeg faaer dem hjem fra denne Circulation, skal jeg lade begynde paa Trykningen, siden De endelig har saadan Hastværk dermed. Med Reitzel har jeg endnu ikke faaet talt, men jeg haaber nok at komme til Accord med ham. Deres Penge-stipendium for følgende Aar, skal jeg med det Første sende Dem, – De skal ikke være bange; med samme Leilighed skriver jeg Dem til, og De skal da faae at høre, hvorledes det gaaer med det Oekonomiske ved Agnete­.

Opgiv mig snart Deres Addresse i Rom aldeles nøiagtigt. Faae at vide hos Christensen, hvad han faaer for den Vexel, jeg hermed sender ham paa 400 Rbd. r. S., og lad mig det saa vide for en anden Gangs Skyld. See lidt til Bibliotheket. Lev nu vel, kjære Ven, og lad mig høre fra Dem fra Rom. Naar De træffer sammen med Hertz, da hils ham fra mig.

Alle herhjemme hilse Dem ret hjerteligt. Deres hengivne Ven

E. Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost