Dato: 11. marts 1852
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 11 Marts 1852

Kjære Ven!

Det er mange Uger siden jeg skrev mit første Brev til Dem angaaende "Hyldemoer", jeg har senere skrevet flere, som Hr Delbanco har besørget og desuden gjennem ham paa det inderligste bedet Dem om et Svar. De gaaer ikke ind paa at udgive Hyldemoer og en fem a sex nye Historier i eet Bind, dette bliver for tyndt et Hefte, De vil vente til samme kan blive noget større, dette kan jeg forstaae og De veed bedst hvad der er det Rigtige. Men nu er Sagen denne. Fra Theaterdirecteuren i München fik jeg et Brev for snart 6 Uger siden, han ønsker at bringe "Hyldemoer" der paa Scenen, noget jeg naturligviis er glad ved og han beder mig om en tydsk Oversættelse helst, i Mangel deraf, den danske Original, jeg svarede ham strax at jeg havde bedet Dem skaffe en tydsk Oversættelse og saa snart jeg erholdt samme, skulde han faae den. Nu har jeg slet intet hørt fra Dem, jeg har skrevet og bedet Delbanco skrive til Dem derom og hver Dag i de sidste fjorten Dage løbet til ham for at høre om der dog ikke var nogen Besked, men der er aldeles Ingen, fra München har jeg igjen faaet en ny Paamindelse, det er som om jeg var ligegyldig for Sagen og derfor sk;river jeg i Dag til Dem, kjære Ven, med den indstændige Bøn snarest at underrette mig om hvad der er skeet, eller rettere at give mig et Svar paa hvad jeg her tydeligt vil fremsætte. "Hyldemoer" vil De jo altid kunde bruge i et tilkommende Hefte af mine samlede Skrifter, jeg forlanger aldeles intet Honorar for dette engang trykte Arbeide, men beder Dem kun om De snarest vil lade den oversætte og give mig en Afskrift af Oversættelsen; saa kan De lade Stykket selv udkomme naar De vil, det er jo et lille Arbeide. Tidligere skrev jeg at jeg ønskede at det kom i Dr Leos Hænder, er det allerede der, og han gjør noget ved det, saa lad det blive, men er det ikke Tilfældet, da beder jeg Dem heller at give Oversættelsen til Zeise eller en anden dygtig Mand; thi dersom De har læst hvad Dr Leo nyligt har skrevet om mig, indseer De nok at jeg ønsker at være ham saa fjern, som mueligt. I Novellen Zeitung 1852 N° 6 staaer en Feulleton af Hr Doctoren "Charactere aus meiner schandinavischen Mappe", hvor jeg legemlig og aandelig saaledes er fremstillet, som jeg kan forstaae han kunde opfatte mig og ogsaa spøge over i mundtlig Samtale, men som jeg idetmindste aldrig kunde lade trykke, var jeg i hans Sted. - Det er mildest talt uvenligt, og det har bedrøvet mig; det er altid tungt at see sig ilde behandlet af Folk man har Godhed for. Hvad Dr: Leo har skrevet om Frøken Bremer, er heller ikke smukt. - Mine Venner i Kjøbenhavn udtale sig haardt imod ham for hans Adfærd. - Jeg vilde ikke og skal ikke handle mod ham, som han har handlet mod mig. - Dog det er kun til Dem jeg siger Alt dette, De vil selv læse Artikelen og vist tilstaae at jeg ikke kan tage det mildere end jeg gjør. - Altsaa, helst en anden Oversætter, uagtet han vilde være een af de bedste. - Hos Reitzel udkommer til Paaskenet Hefte Historier, dem jeg saalænge har talt til Dem om, jeg skal sende Dem Udhængs Ark og vil intet Honorar have, det tilkommer mig først naar jeg nu sender Dem engang Manuskript der kan oversættes, trykkes og udkomme samme Dag, som den danske Original. - Vil De benytte de kommende Historier, skal Arkene sendes, som De sendte mig tidt mangen smuk Bog. Tak for "Thorvaldsen". - Tag Dem nu af Oversættelsen til "Hyldemoer" og giv mig Beskeed med een af de først afgaaende Poste. I Begyndelsen af Mai tænker jeg at gaae til München. - Hils Deres Frue og Svigerfader!, vær nu saa elskværdig at vise mig lidt Venskab i mit Andragende, Hyldemoers Besørgelse til Deres Afbenyttelse, hvorved jeg faaer et tydsk Exemplar, men først og fremmest et Par Ord herom.

venskabeligst

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus