Dato: 7. marts 1852
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Nr. 240. Fra H. C. Andersen.

Til Frøken Henriette Wulff i Westindien.

Kjøbenhavn 7 Marts 1852.

Min kjære søsterlige Veninde!

Deres sidste Brev til mig fik jeg igaar, hjertelig Tak derfor; jeg har da skrevet og afsendt et til Dem lidt tidligere; det med Amazonen faaer De da aldrig, deri har jeg, om jeg husker ret, sat ud fra hinanden mine mange Grunde hvorfor jeg ikke gaaer til Amerika, deri udtalte jeg mig nok ogsaa om Hr Høedt , som endnu ikke har gjort mig varm. Han synes et meget begavet Menneske, siger sine Replikker aldeles rigtigt, han kunde lære de fleste Andre hvorledes de skulde forstaae deres Rolle, men selv bære han den ikke; ved Hamlet har jeg Fornemmelsen af at høre et godt Fore­drag af Rollen, men Hamlet selv er det ikke; i »Nei« er Høedt aldeles en blaceret Student, en høist uelskværdig Elsker. Jeg sagde ogsaa forleden til Fru Heiberg at hun skulde i Stykkets Slutning tage Klokkeren, thi det var det eneste sandsynlige. I »Qvindens Vaaben«,2518 forekommer det mig at han aldeles galt har opfattet Rollen og hele Tiden spiller for et Publi­cum; i det nyeste originale Arbeide »for ti Aar siden «,2519 (man siger det er af Saint Aubin) har jeg endnu ikke seet ham; Flere ere nu, med Hensyn til Høedt, ganske af min Mening, men mueligt bliver han en stor komisk Skuespiller, tragisk bliver han ikke! - Nu lever og rører Byen sig i For­beredelserne til et stort Kunstner-Carneval2520 paa 1800 Personer, i Casino, næste Torsdag [, Brev] ; der komme Transperant i alle Vinduer, fleredanske Op­toge, jeg skal senere, naar Festen har været, fortælle Dem herom. - Vinter have vi da slet ikke kjendt iaar, før nu lidt, sidst i Februar og i disse Dage i Martz; Storken var her alt i Januar og Stæren i Februar; Solen er saa varm i min Stue at jeg nu i en Maaned kun har i Kakkelovnen Morgen og Aften. - Jeg har skrevet flere »Historier «,2521 det vil sige smaa Stykker, som slutte sig til Eventyrene, eet af disse »Svanereden « staaer som Feulleton i Berlings Tidende2522 for et Par Uger tilbage, søg den og læs den! - I »Fædre­landet«, omtrent fra samme Tid, staaer et andet Stykke af mig: »Om Aar­tusinder «.2523 Tidt naar jeg gaaer paa Gaden, seer jeg en rask Søcadet, der hilser saa venligt; jeg trykker ham i Haanden og tænker paa Dem, gid De var i mit Sted, thi jeg veed hvor lykkelig De vilde være derved, det er Henny , han har vistnok, siden De saae ham forandret sig en Deel, maaskee var han smukkere, som Barn, jeg veed ikke, men han har faaet noget ganske interesant, noget der vil udvikle sig til Bestemthed, som dog de milde Øine mildner; Deres Moder ligner han lidt; der er noget særdeles flinkt ved hele Personen! Jørgen synes mig seer bedre ud end før, forstaae mig ret, jeg mener derved ikke at han tidligere ikke saa godt ud; »han klæder sig bedre!« vilde Fru Hald2524 sige. Peter har det samme runde, brune, milde Ansigt; De vil ikke see Forandring der. Worsaae2525 er endnu ikke vendt tilbage og Grimur seer jeg kun paa Restauration; og jeg er borte før han kommer til den sidste Ret. - Da jeg i Dag tilfældigviis hos Collins sagde at jeg skrev Dem til, fulgte Ingeborg mig ud og bad mig, paalagte mig, at hilse Dem fra hende »ret hjerteligt! « - Foruden fra Long­felow har jeg fra en anden Amerikaner Bayard Taylor2526 faaet dennes »Views a-foot or Europe seen with knapsack and stafe«, kjender De sam­me? Frøken Bremer har da allerede flere Maaneder været i Sverrig, men jeg har intet Brev faaet fra hende; Ingen i Danmark har hørt et Ord; det er ganske forunderligt! De veed da at Jenny Lind har giftet sig i Amerika med en ung Jøde Goldschmidt2527 fra Altona! han er nok en 23 Aar, altsaa henved en ti Aar yngere end hun; Gade har kjendt ham da han som Dreng næsten, var ved Conservatoriet i Leipzig; han er rimeligviis meget smuk. Gid de maa leve lykkeligt! Fra Fru Ørsted og Mathilde har jeg Hilsener, de fløtte nu snart ud af den gamle Leilighed i Studiestrædet,2528 og skulle hen i Violstræde hos Tryde; Mathilde informerer Fru Pechlin2529 i Dansk; Ørsteds samlede Skrifter slutter nu med 9de Deel, der indeholder hans Biographie skrevet af Hauch. Med Adler2530 gaaer det daarligt, det er en Ynk at see ham og høre ham; han kan næsten ikke tale, det er meget svært at forstaae ham. - Maleren Storch2531) fra München, iøvrigt vor Landsmand, skal i disse Dage gjøre mit Billed, jeg troer det er til en bay­risk Prinds. - Weyses Ludlams Hule2532 gives stadigt for fuldt Huus; jeg kunde unde at Weyse havde levet og seet det, thi han fandt nok i sin Tid kun tomme Bænke ved dette sit Værk. Skuespiller Nielsen2533 skal nu have faaet sin Afsked underskrevet af Cultusministeren, saa faae vi da ikke i mange Tider Tragedier af Schackspear og Øehlenschlæger. Bournonville kommer i disse Dage med sin store ny Ballet »Glaspaladset i London«;2534 det vil tage sig sært ud, at de dandse og springe der til Udstillingen, men det tager sig nok ud! - See nu har jeg rystet alle de Nyheder og Gammel­heder af Posen jeg havde, er der nu ikke stort ved det Hele, saa er Skyl­den ikke min! dog jeg har endnu lidt mere! Løvenskjold2535 komponerer en stor Opera »Turandot«, Texten af Hr Nyegaard; Chiewitz2536 skriver en Roman »Japhet, som søger sig en Kone«. Baron Pechlin2537 har givet sine samlede Digte ud, og et Par anonyme Forfattere2538 have givet Tragedierne »Saul« og »Ahaman« etc. saa at De seer det unge Grønne trives, og naar De kommer hjem har De en heel ny dansk Litteratur at sætte Dem ind i. En smuk Oversættelse af Dante har den unge Moelbech leveret og desuden en lyrisk Digtsamling: Dæmring. Fra Norge er kommet et stort Bind »Norske Eventyr «,2539 men det er baade tydske, danske og franske mellem hverandre. - Send Hilsener til mine amerikanske Venner og Veninder, og glem ikke Broderen N 3, om sig saa tør nævne H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost