Dato: 25. januar 1852
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 25 Jan 1852

Kjære Ven!

I Dag fik jeg et Brev fra Theaterdirecteuren ved Münchens Hof-Theater, hvem jeg ikke har den Ære personlig at kjende, men Navnet Franz Dingelsted er os jo Alle bekjendt; det er et særdeles venligt og for mig behageligt Brev; Hr Intendanten har - i et eller andet Blad - læst om mit nyeste Stykke "Die Fliedermutter", og ønsker, om det er oversat og det er skikket for Udlandet at faae det paa Scenen i München; der loves mrg Honorar osv, og tillige spørges jeg om der var noget andet dramatisk Arbeide fra min Haand jeg vilde anbefale - et saadant, kunde jeg maaskee ved at opgive min Anonymitet vel skaffe, men Hyldemoer først og derfor er det mig saa meget om at gjøre snart at vide hvorledes det gaaer med "Hyldemoer"s Oversættelse -skulde der ikke være begyndt paa den, da tag Dem venlig af dette Arbeide; jeg deler, om det skal være, gjerne Honoraret fra ethvert Theater i Tydskland med Oversætteren, eller - ja, vi kunne jo tale skriftligt med hinanden derom. Jeg har, som jeg sidst skrev, omtrent et Ark Historier, til den nye lille Bog, hvori jeg tænkte mig Hyldemoer og som jeg tidligere har skrevet til Dem om, disse kan De fa ae saa snart De vil; det kunde aItsaa blive en Bog af Indhold:

Den gamle Gravsteen.

Der er Forskjel.

Den deiligste Rose.

Om Aartusinder.

Paa den yderste Dag.

Svanereden.

Hyldemoer.

et Par af disse ere vel særskildt optagne andetsteds, f Ex som de to i Folkekalenderen og Svanereden; men det er som under Laas og Lukke tænker jeg for andre Oversættere ude.

I Foraaret kommer jeg til Tydskland, da vilde jeg gjerne at Hyldemoer alt var paa Bræderne, skriv derfor til mig om denne Sag og Deres Interesse og Venskab lader mig vente at jeg hører snart og alt behageligt. Hils Deres Frue og Svigerfader.

ihast! venskabeligst

Til

Hr Boghandler Carl. B. Lorck.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus