Dato: 5. november 1851
Fra: H.C. Andersen   Til: Richard Bentley
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 5 November 1851.

Kjære Ven!

Siden jeg modtog Deres Brev, har jeg hver Dag gjort mig Umage for at erholde til Dem den Oplysning om Bothewell som De forlanger, først i denne Morgen er jeg kommen til et Slags Resultat. Jeg henvendte mig først til Professor Thiele der er Bibliothekar for det kongelige Haandbibliotek, der fandtes Intet om Bothwell; jeg søgte nu Chefen for det kongelige Bibliotek, Konferensraad Werlauff, han gav den bestemte Erklæring at der heller ikke fandtes hvad jeg søgte, men anbefalede mig imidlertid et engelsk Værk Les affaires du conte de Bodvel, trykt i Edinbourg, jeg har gjennembladret samme uden Held; nu gik jeg til det kongelige Geheime-Archiv hvor Bibliothekaren - Etatsraad Wegner, lod hente frem fra Hvælvingen alle de Manuskripter der findes om Bothwell; det er en meget stor Pakke; vi gik dens Indhold igjennem, men der findes ingen Bekjendelse af Bothwell. Hr Wegner mente at dersom en saadan fandtes, da maatte den staae citeret / inde i eet af disse Manuskripter der især indeholde Breve fra forskjellige Fyrster, ligesom ogsaa fra Kongen af Engeland om Bothwell; dersom det er Tilfældet og De, kjære Hr. Bentley, kan opgive hvor det skal staae, da er Wegner, med største Glæde beredvillig at give Dem gjennem mig, hvilken som helst Afskrift. - Før jeg forlod Geheime-Archivet blev jeg imidlertid gjort opmærksom paa at Engelænderen Hr. Reppe, som boer her i Kjøbenhavn, havde for et Aar siden gjennemstuderet alle de Papirer her fandtes i Archivet om Bottwell, jeg opsøgte derfor Hr Repp og har i denne Morgen havdt en Samtale med ham i hvilken jeg fik den Besked, at her i Danmark ikke findes nogen saadan Bekjendelse af Bothwell, men at man søgte det her beroede vist paa at en Russer Fyrst Labanoff havde udgivet et Værk paa Fransk, i otte Bind, hvori fandtes et Brev fra Maria Stuart, til den danske Konge hvori hun forlangte en Afskrift af den Bekjendelse Bothwell før sin Død i Danmark, havde opgivet om hende, hvorved hun stod aldeles uren, især med Hensyn til Damleys Mord. - Men en saadan Bekjendelse fandtes ikke /og var ikke fundet. De seer altsaa at jeg efter Evne har gjort mig al Umage. Men Resultatet er, at her Intet findes. Skulde De derimod nøiagtigere endnu kunde opgive og betegne noget Document der var Dem til Oplysning i ellers andet om Bothwell, da vil De, gjennem mig, i denne Sag, kunde faae enhver Afskrift fra det Kongelige Geheime-Archiv.

Det vil glæde mig at kunne være Dem til nogen Slags Tjeneste og derved igjen at have Anledning til faae et Brev fra Dem. Næste Aar hører jeg vel om »I Sverrig« og godt, ikke sandt, godt vil jeg haabe. Hils Deres kjære Familie, lad dem ikke glemme Vennen i Hamlets Fædreland, Vennen der ret af Hjertet længes efter at see og tale med dem Allesammen.

Dyrebare Ven, Deres hjertelig, tro

H. C. A.-

Tekst fra: Solveig Brunholm (Microfilmscan 13, 151-53)