Du har søgt på: dedikation

Gå til første fund  Tilbage til søgeresultaterne

Dato: 3. oktober 1851
Fra: H.C. Andersen   Til: William Hurton
Sprog: dansk, engelsk.

Kiøbenhavn den 2. October 1851

Kjære Hr. Hurton!

Gid at De under Deres Ophold i Kjøbenhavn tidligere, end Tilfældet var, havde glædet mig med et Besøg, gid at jeg havde kunnet faae Leilighed til at være Dem til nogen Slags Tjeneste, paa een eller anden Maade bidraget til at gjøre Dem Deres Ophold her behageligt; netop møde Dem, række Dem Haanden og vexle et Par venlige Ord var Alt og ikke engang vidste jeg da med hvilket kjærligt Sind De havde læst mine Skrifter, hvor god De var mig. [overstr: Alt] Dette seer jeg nu, det lyser gjennem Deres Bog, ud af hver Yttring om mig, ikke at tale om at De hædrer mig med Tilegnelsen af det hele Værk, jeg kan kun give Dem her min fattige Tak og sige Dem De har gjort mig en stor Glæde med den Hæder og Venlighed De, [overstr: som] en Søn fra Schackspears Land, har bragt mig! Gud velsigne Dem og give Dem Glæde, som De har undt mig den i Deres ædle Villie. - Bogen modtog jeg for en fjorten Dage siden, kort efter min Hjemkomst fra Tydskland [overstr: og Pr] hvor jeg har tilbragt en Deel af Sommeren. Min lille Stue var smukt pyntet med Blomster da jeg kom hjem, og da disse visnede kom Deres venlige Bouquet paa mit Bord, en nordisk Billed-Bouquet! [overstr jeg kjender den]

Jeg seer at De netop er reist med eet / af min Verts Skibe, "Caroline" fra Kjøbenhavn i Norge, ført af Skipper Momme, det vil da interessere Dem at høre om dette Skibs Skjæbne, det er ifjor forliist under svensk Kyst, Skipper Momme, alle Folkene og Passagererne druknede og ligge paa Havsens Dyb. - Min Vert viiste jeg hvorledes hans Fartøi endnu seilede i Deres Bog, og at Skipper Momme ikke var glemt.

Min sidste Bog "I Sverrig vil jeg haabe er kommet til Dem og at De har læst den. Gid vi en Gang endnu mødes, helst i Danmark; hvor jeg doppelt glæder mig der til, for at kunne være Dem lidt til Tjeneste, eller i det mindste længere og bedre at underholde mig med Dem, end ved hiint korte Sammentræf.

Med Venskab og Tak

Deres hengivne

H. C. A[ndersen].

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 1041-44)

Copenhagen 2 October 1851.

Dear mr Hurton!

Would that you, during your stay in Copenhagen, had afforded me the pleasure of a visit, earlier than it occured; would that i could have had occasion to be of some sort of service to you, and in one way or another contributed to make your stay as agreable; - but just to meet you, to shake hands and exchange af few friendly words was all, - and I did not even know with what an affectiionate mind you had read my writigns, how kindly you felt disposed towards me. This I now see, it shines through your book, out of every expression about me, not to speak of your having honored me with the dedication of the whole work.

I kan here only give you my poor thanks and tell you that you have afforded me a great pleasure by this honor and kindness, which you, a son of Shakespeares land, have shown me! May God, bless and grant you as much you as you have / [resten mangler]

Tekst fra: Solveig Brunholm