Dato: 3. oktober 1851
Fra: H.C. Andersen   Til: Richard Bentley
Sprog: dansk.

[Kjøbenhavn den 3die October 1851.]

Kjære Ven!

Hele Sommeren har jeg været paa Reise, i de danske Provindser, i Hertugdømmerne og i Tydskland, her tilbragte jeg nogen Tid i Sachsen og Böhmen og er nu igjen i mit kjøbenhavnske Hjem, uden at have / seet "Glaspaladset", dette ny Aladdins Slot fra tusinde og een Nat, uden at have seet de kjære jeg har i Engeland, men med Tankerne har jeg været der og er saa ofte. Gid min sidste nye Bog maatte paa en smuk Maade have bragt mig der i Erindring hos mine Venner og øvrige Læsere. Tak for de tilsendte 3 Exemplarer, samme har jeg endnu faaet ret til fra Dem med en Hilsen. Bogen er saa prægtig udstyret, saa [overstr: særdeles] omhyggelig frembaaret at jeg ikke nok som kan takke Dem for Deres Interesse og Venskab, dyrebare Ven! af Anmældelser har jeg kun seet een i Athenæum, [overstr: den er særdeles anbefalende] som har glædet mig; men endnu anderledes glad vil jeg blive ved at høre fra Dem, at Bogen er gaaet vel af! [overstr: her] af den danske, ligesom den tydske og franske Udgave har Afsætningen været meget god, - nærmest mit Hjerte ligger det at kunne høre det samme fra det store Engeland. Gid Deres Brev, det jeg haaber snart vil komme, kunde sige mig det Bedste. Jeg sender de hjerteligste / til Dem, kjære Hr Bentley, og alle Deres. Gud glæde og velsigne Dem.

Deres tro hengivne

H. C. A[ndersen]

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 1042-43)