Dato: 1. oktober 1851
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 1 October 1851

Kjære Ven!

Tak for al Deres Venlighed mod mig ved vort sidste Møde, gjerne havde jeg ogsaa seet Deres Kone, talt et Par Ord med hende, men det bliver nu til næste Besøg; i Dag min hjerteligste Hilsen. Jeg skriver iøvrigt kun for at sige Dem dette mit hjertelige god Dag og dernæst for at huske Dem paa den lille Udgave af "I Sverrig", som De meente De nok kunde vove Dem til. - Jeg har endt et lille dramatisk Eventyr: "Hyldemoer" det er kun een Act og jeg troer det kan forstaaes paa enhver Skueplads, maa jeg ved Leilighed sende Dem det, at det kunde komme f Ex i Leos Hænder, eller til et andet poetisk Gemyt, dersom Vedkommende, som jeg, troer det spilleligt. I Dresden har jeg med Intendanten aftalt at sende ham det Nyeste af mig der lod sig opføre; den lille Digtning kan jo altid udgjøre en halvdeel af et tilkommende Hefte af de samlede Skrifter og for at faae dette i heel Størrelse maaskee bringe endnu een eller anden lille "Overraskelse", hvis det bliver ene.

Guldmageren af Hauch troer jeg vil være en Roman der just i Tydskland vil læses med Interesse, den er neppe oversat, see paa den! - Samme Forfatters nyeste Stykke "Æren tabt og vundet", spiller ogsaa i Tydskland, men uden Tydskere, det er Svenske i tredive Aars Krigen, Scenen spiller ved Halle og det synes mig et digterisk Arbeide. - Herts har fuldendt et nyt Lystspil. Overskou skriver paa en stor Folkecomedie for Casino.

Marstrand har i Sommer anden Gang været oppe i Dalarne og fuldender nu et stort Stykke, netop "Midsommerfesten i Lecksand", Landstigningen som jeg har beskrevet den. Fru Jerichau, der mere og mere aabenbarer sin Genialitet og Dygtighed har fuldendt et blændende nyt Stykke; unge romerske Piger som i Carnevalet kaste Blomster fra en Balkon, men ved Siden af samme Pragt-Billede staaer et andet, ganske simpelt og dog for mig endnu mere tiltrækkende; et deiligste danske Genre-Stykke; Bønderbørn som give et Lam Græs. - Delbanco tager Brevet fra mig, Pakken skal lukkes. Lev vel!

hjerteligst

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus