Dato: 7. september 1851
Fra: H.C. Andersen   Til: Albert Bonnier
Sprog: dansk.

Glorup ved Nyborg 7 September

1851

Kjære Hr Bonnier!

Efter at have tilbragt de sidste Maaneder i Tydskland, kom jeg iforgaars her tilbage og vil om nogle Dage være i Kjøbenhavn; de to Exemplarer af "I Sverrig" har jeg modtaget her paa Glorup, jeg takker Dem hjerteligt, Om rigtig nok nu lidt seent for Tilsendelsen, for Deres Venskab og Interesse for mig og min Bog og beder Dem ret at bevidne Oversætteren min særdeles Tak for den Omhue han har viist for hvert Blad deri. Det ville have glædet mig særdeles om jeg ogsaa fra ham havde fundet et et Brev, et saadant loves mig i Deres Skrivelse, men jeg kan formode at han har erfaret at jeg var paa Reise i /Udlandet og derfor har opgivet det, men jeg vil haabe, kun til videre, siig ham at jeg nu om faae Dage er i Kjøbenhavn og jeg vil være meget glad ved at vide om jeg venlig er i hans Tanke; kommende Sommer mødes vi maaskee! - I Tydskland læses min sidste Bog meget og Hr Lorck i Leipzig tænker paa at gjøre et nyt Oplag gid jeg maatte høre det samme fra Dem, ligesom ogsaa det, at min Bog ret har tiltalt i det Land, som jeg med sand Kjærlighed har søgt at male. Et særdeles velsignet Brev fra Kammerherre Beskow varslede meget godt, lad mig nu, og om ikke længe høre lidt vissere fra Dem; ligesom jeg ogsaa gjerne, efter Deres venlige Løfte, gad modtage de franske Blade, hvori findes nogen egenlig Bedømmelse. Tak for Deres Omhue og Uleilighed med at / besørge de forskjellige Exemplarer til de jeg i den Henseende opgav; fra Een af disse, nemlig Landshøfdingen i Upsala har jeg , i Udlandet, modtaget Brev over Kjøbenhavn.

Hils paa det hjerteligste Deres Frue, ligesom ogsaa Deres Hr Broder og hver af mine Venner og Veninder de møder. Til Fru Carlén har jeg fra flere Familier i Tydskland mange Hilsener og især fra en høist elskværdig Familie Serre i Dresden, hvor Fruen paalagde mig at bede Fru Carlén at naar hun med sin Mand udførte sin Reise gjennem Tydskland, da at besøge dem og blive nogle Dage paa deres smukke Landgods ved Dresden. Siig mig, om De veed det, hvor Frøken Bremer er, og naar hun ventes hjem til Sverrig. Og nu hjerteligst lev vel!

Deres meget hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus