Dato: 4. juli 1851
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

245. Til E. Collin.

Glorup den 4 Juli 1851.

Kjære Ven!

I Dag har jeg sendt Deres Svoger Justitiarius Drevsen, Opskriften til mit Pas[;] det lyder paa hele Tydskland, jeg har opgivet at tage til Paris;– idet jeg har Visering paa de »østeriske Stater«, vil jeg jo kunde gjøre Ud­flugt, om jeg vil selv ned til Lombardiet.–Vil De strax naar De erholder Passet, og det maa da senest være Tirsdag, levere det til et Bud, som betales, og den nødvendige Visa af Udenrigs Ministeriet besørges, dernæst de andre tilhørende Paategnelser, hvilke isærdeleshed er; fra den preusiske og fra den østeriske Minister, disse to346 maa nødven­digviis være ogsaa paa Viggos Pas.–Om hans besørges senere end mit eller paa samme Tid overlader jeg til eget Skjøn. Vil De endelig see nøie efter om mit, ganske er i Orden, for mangler der Noget, da er jeg ilde paa den hele Tour. Jeg ønsker at faa Passet tilsendt sidst i Ugen, f Ex paa samme Tid som de preusiske Sædler, men da i en Convelut for sig selv, at det ikke betales som Penges-Vægt. Mageligst var det jo om man kunde betroe det til Viggo, saa at jeg fik det naar vi mødtes; men tænk Dem min store Forlegen­hed om han glemmer det eller taber det. De vil nu afgjøre selv alt paa det meest practiske og sikkre. Viggo reiser fra Kjøbenhavn Mandag Morgen den 14 Juli med Dampskibet Zephir til Flensborg, jeg kommer ombord samme Aften, naar Skibet passerer Svendborg; er der skeet nogen Foran­dring i Skibets Afgang, som jeg dog ikke vil troe, da faaer jeg i Ugen, vi nu komme i, Brev fra Dem.–

Østeriges og Preusens Visa huskes især, forresten hvad der kan være nødvendigt; see efter at Passene, som jeg har opskrevet for Poletiet, lyder paa frem og tilbage347. Nu troer jeg at have bemærket Alt.

Vi have nu alt i 10 Dage arbeidet paa Arangementet af Festen paa Glo­rup for Soldaterne, den 7 Juli. Jeg troer at det bliver ganske storartet og min »Stiil« i Dandsesalen, vilde selv frappere Deres Svoger Thyberg'ndash;det kan De sige ham. Teltet er 10 Alen høit, 60 langt og 16 bredt; nyt høvlet bræde Gulv, beklædt med Grønt paa Siderne, og øverst oppe, som i de græske Huse lange aabne Vinduer under Loftet; Træerne i Aleen danne deroppe med deres Stammer Colloner. Et rigt decoreret Orchester to Alen høit i den ene Ende af Salen, en stor348 Trophæ i den anden Ende; paa Si­derne haves ophøiede Loger, drapperede med grønne Tepper, broderede med Gran-Grene og bag Trophæen en stor oplyst, lukket Hal, med Male­rier, til Stue for Beværtning; desuden i Haven Illumination. Jeg staaer for det Hele og beundres af alle Malkepigerne og Røgterne med; »Sligt kunde selv Kongen see paa!« sige de!–Det vanskeligste er at jeg skal udbringe Soldaternes Skaal. Hvorledes vil det gaae!–

Hils Deres Kone og tak hende meget for det venlige Brev; hun skal snart høre fra mig ! Hils Børnene og alle Kjære. Deres trofaste Ven

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost