Dato: 20. juni 1851
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Glorup den 20 Juni 1851

Kjære Ven!

længe har jeg intet hørt fra Dem, og da jeg nu snart har været en Maaned paa Landet veed jeg heller ikke, gjennem Deres Svoger hvorledes De har det og ligesaa min tydske Bog; Heller ikke om den engelske Udgave er naaet et Ord til mig, og da jeg veed hvor umueligt det har været Oversætteren at gjengive mig ret, er jeg i en meget ilde Stemning. Den tydske Udgave, under Deres Omsorg, seer jeg med størst Tryghed imøde. Fra Sverrig selv har jeg uendelig megen Glæde og Tak og det maa jeg sige, at med undtagelse af mine Eventyr, synes her hjemme ingen tidligere Bog af mig at læses med saa megen Velvillie og omtales saa godt, selv "Corsaren", kan De tænke, skriver at "det nu er paa Tiden at den danske Kritik vender sig mod de solrige Partier af denne Forfatters Arbeider". - Gid jeg fra Dem maatte høre noget lignende godt og med Hensyn til dette, ligger det nærmest at den gaaer godt af for Dem. Den danske Original har De jo læst? Men nu kommer jeg til et Spørgsmaal, det der især faaer mig til at skrive i Dag. De veed at jeg længe har tænkt paa at reise lidt til Tydskland, men idet Tiden nærmer sig, gaae mange Tanker gjennem mit Hoved, og jeg kan sige, gjennem mit Hjerte med. Troer De at jeg vil der, føle mig ilde berørt! Vil jeg som Dansk kunde være udsat for Ubehageligheder. Hvorledes staaer det sig med Massen og de Halvdannede? Jeg tør ikke endnu tro, at vor Sags Retfærdighed er blevet dem klar, mener De at det er fortidlig, som sand Dansk al reise i Tydskland; jeg spørger Dem privat og i venskabelig Fortrolighed derom; thi det vilde bedrøve mig meget at føre ubehagelige Erindringer hjem fra det Land, hvor jeg engang har nydt meget godt og fundet hjertelige elskværdige Mennesker. Det staaer, især i nordtydske Blade, endnu ofte saamange Usandheder om os, at jeg vel kan foranlediges til mit Spørgsmaal; viis mig den Tjeneste, strax efter Modtagelsen af dette Brev, aabent og fortroligt at skrive mig et Par Ord, der naar jeg faaer dem betids, vil afgjøre min Reise, som er bestemt til een af de første Dage i Juli, skriv lige her til Glorup per Nyborg (Danmark), eller kan det komme ligesaa snart til Delbanco, da besørger han det her til øieblikkelig. - Hils paa det hjerteligste Deres Kone og Svigerfader og gid jeg nu maa modtage et godt, lyst Brev, baade hvad Bog og Reise angaaer.

Deres hengivne Ven

H. C. Andersen.

E.S.

De veed vel at Componisten Gade har forlovet sig med Sophie Hartmann, en Datter af Componisten. Det er et smukt, glædeligt Parti, og de ere begge aandeligt rigt begavede, elskværdige og velsignede Mennesker.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus