Dato: 13. maj 1851
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonna Stampe, f. Drewsen, Henrik Stampe
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 13 Mai 1851.

Kjæreste Venner!

Begge to! min inderligste Tak fordi I saa kjærligt og trofast tænke paa mig ved lille Rigmors Daab, at I ville have mig til een af hendes Faddere; jeg vil just saa gierne være det - men personlig tilstede nu paa Søndag, kan jeg ikke. Du har vist kjære Jonna, faaet Din Moders Brev og veed altsaa hvorledes det forholder sig, men jeg maa dog skrive nogle Ord, da jeg virkelig er i meget ilde Humeur fordi jeg ikke kan arrangere mig efter Eders første Plan.

Jeg vilde tidligst Mandag Aften tage fra Kjøbenhavn og ud til Eder eller ogsaa Onsdagmorgen, da jeg først til /den Tid faaer min nye Bog ud og mine Reise-Penge arrangerede, Reisen til Christinelund staaer i Forbindelse med Farten til Fyen og derpaa gjennem Hertugdømmerne til Tydskland og Frankerige. Hvad jeg har bestilt hos Skrædder, Skomager & - Vadskekonen ikke at forglemme, kan jeg først erholde Søndagmorgen det er det tidligste. Havde jeg i forrige Uge vidst Din og Din Mands Plan, da havde jeg tidligere ordnet alt dette, nu lader det sig ikke forandre. - Gamle Excellensen paa Glorup har jeg først i Søndags skrevet til om min Ankomst efter den 23, og faar først i disse Dage Svar fra ham. - Dersom der, som Din Moder troede igaar, skeer nogen Opsætttelse med Rigmors Daab, da lad mig endelig til Løverdag vide derom, jeg kommer da hvilken Dag i Ugen I ville og bliver ikke to, men 4 Dage om der er Plads saa langt Tid for mig. / Bliver det nu Tilfældet, at Søndag uforandret staaer og maa staae som Daabsdagen, da viis mig det Venskab at lade mig, som Fadder, indskrive i Kirkebogen, saa er jeg dog med og skal trolig, som de andre Vidner vaage over min lille Guddatters Fremtid, hendes Opdragelse i Tro - (og Videnskab). Kys hende fra mig. - Løverdag skal jeg skrive og mælde Dagen jeg kommer, gid jeg forud maa have hørt fra Eder. Hils Din Mand saa ustyrligt meget, jeg glæder mig meget til de smukke Foraarsdage i Hjemmet hos Eder.

med det inderligste Venskab

H. C. Andersen

E.S.

Fru Clasen fra Norge er kommet i Dag, livlig og glad, fuld af Længsel efter Christinelund.

[Udskrift:]

Deres Naade

Fru Baronesse J. Stampe

Født Drevsen

paa Christinelund ved

Præstø.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 6, 73-76)