Dato: 25. april 1851
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Nr. 229. Fra H. C. Andersen.

Til Frøken Henriette Wulff

i Vestindien.

Kjøbenhavn den 25 April 1851.

Min kjære søsterlige Veninde!

i denne Middagsstund sender Deres Søster mig Deres sidste Brev til hende, tak fordi jeg tør læse det, jeg er derved deiligt hos Dem i den varme Luft, paa den flyvende Hest paa de smalle Fjeldstier og hjælper ogsaa med at sy hvide Kjoler. Deres Søster tilføier i en lille Epistel, at hun sender Brev afsted iaften, og at jeg maa skrive strax vil jeg have et Par Ord med; jeg skriver altsaa, men det bliver ogsaa kun et Par Ord. Fra Fru Ørsted og Mathilde2372 skal jeg hilse Dem; de fløtte i den næste Uge ud paa Fasangaarden, som de beholde denne Sommer, det blev en kort Historie der, og han er borte, som skulde have gjort den til et smukt Sommer-Eventyr. - De bære ellers deres Sorg saa christeligt smukt; det er dem en kjær Adspredelse at samle alle den Bortgangnes Manuskripter; der findes et ufuldendt Værk om Veien fra Naturen til Gud,2373 det er rigt paa herlige, store Tanker. Indledningen er ganske fuldendt og Værket selv med flere Arbeider vil blive trykt; Hauch skriver Ørsteds Levnetsløb.2374 Inde hos Hartmann gaaer det ogsaa mildt og roligt, men den levende­gjørende Huusaand er borte.

Udstillingen er meget besøgt, og Fru Jerichaus Arbeider vinde iaar stor Erkjendelse; hun reiser først i Efteraaret til London, Jerichau gaaer til Rom; den Buste af mig han har gjort, er som jeg hører, den eneste Buste, som er kommet paa Udstillingen i London. Min Bog om Sverrig2375 kommer ud om 14 Dage; om 3 Uger reiser jeg til Glorup,2376 hvor jeg bliver en Maaned og gaaer da gjennem Slesvig og Holsteen til Dresden og Weimar,2377 derfra enten til Tyrol eller Sydfrankerige, (Paris med) og er sidst i Sep­tember tilbage i det gamle Kjøbenhavn. - Bournonville har componeret en ny Ballet i 3 Acter, Kersmessen i Brygge,2378 et meget fortræffeligt Arbeide, som jeg stiller sammen med Napoli og Toreadoren. Hr Leonard med Kone2379 er i disse Dage i Kjøbenhavn. Sibberns Bog, som De i Deres Brev taler om er en Fortsættelse

af den »Gabrielis«, De tidligere har læst.2380 Wegners ny Bog,2381 hvori der er meget af Christian den VIIIdes Dagbøger, læses med særdeles Interesse. - Her i Bladene er en Deel Skriven om den ny Befaling, at Officerer og Underofficerer, (fra 1ste Jan[uar] 1852) ikke længer, udenfor Tjeneste, tør bære civile Klæder.2382 Clara Raphaels Bogen har fremkaldt en heel Clara-Raphael Litteratur. Men nu har jeg nok snart pluddret Dem for meget af hvad der rører sig her, og De er træt og gaaer ind under Træernes Skygge og drikker varm Luft og seer paa Havet, her hiemme er i Dag isende koldt og det er Fløttedag, hele Gaden er en Mød­ding med Straa og Skrammel, gamle Hatte og sønderknust Porcelain. ­Lev hiertelig vel! - Seer De aldrig noget til Doctor Pedersens Kone, en født Boye?2383 Hils Rothes2384 og hver som husker mig,

Deres

trofaste broderlige Ven H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost