Dato: 23. april 1851
Fra: H.C. Andersen   Til: Albert Bonnier
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 23 April 1851!

Kjære Hr Bonnier!

Hjertelig Tak for Deres venlige Brev fra 11 April. De har, rimeligviis allerede nu for et Par Dage siden modtaget de fire første Udhængs Ark af min nye Bog, i denne Uge vil De faae fire til og saaledes paa det hurtigste, efter som jeg kan faae det Trykte her fra Bogtrykkeren. At Forfatteren / til &Sjøjungfruen" oversætter min Bog, glæder mig særdeles, han har Greb paa min Fortællingsmaaden, og jeg tør tro nogen Kjærlighed for et Arbeide af mig; tak, fordi de har valgt ham detil. Jeg har skrevet et lille Brev til ham, det er De saa god at besørge. Jeg længes efter at vide hvad De, og Hr Bäckmann nu synes om min nye Bog, som er hele Udbyttet næsten i 3 Aar, af hvad der er skudt frem i min Digter- / have; men disse tre Aar have været Læreaar, Udviklings Aar for mig, vil jeg tro! - Jeg beder meget at Ingen, uden De høist nødvendige - faae noget at læse af min Bog før den heel er udkommen, og at slet intet tidligere nogensteds blive trykt. Gid man i Sverrig see min Kjærlighed til det kjære naboland og at man maa erkjende at Improvisatorens Forfatter har tegnet svensk Natur, som man jo siger han har været heldig med italiensk. Hils hjerteligt Deres kjære Frue, deres Broder og hver, som venlig erindrer deres meget hengivne H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus