Dato: 21. april 1851
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonna Stampe, f. Drewsen
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 21 April 1851

Kjære, velsignede Jonna!

tak for Dit hjertelige Brev; jeg fik det iaftes, jeg ventede det slet ikke og endnu mindre tænkte jeg tidligere paa, da jeg skrev det Par Ord i Din Moders Brev at Du ikke vilde være tilfreds dermed; det var i grunden ogsaa kun halv Sandhed, thi et Par Gange sagde jeg, da vi var sammen, virkelig "Du", men jeg var flere Gange lidt forlegen ved at bruge denne gamle fortolige Tiltale, naar Fremmede var tilstede, jeg syntes det klang saa lidt opmærksomt. Det var en Slags Harmoni-Følelse, for ikke at kalde det Takt. Jeg blev ganske bevæget nu over det hjertelige Brev, over det inderlige deri, tak derfor og bliv mig altid trofast og god; det samme / beder jeg ogsaa Din Mand om! jeg længes virkelig efter at see Eders Hjem, see det i Foraars Solskin, see det saa idyllisk, som det staaer i min Tanke. Et Hjul til Storken er der vel endnu ikke lagt op paa Taget, det skrev Du engang at Henrik tænkte paa. - Jeg sender Dig, altsaa ogsaa ham, min ny Bog, der vist udkommer den 8de eller 12 Mai, det vil glæde mig at høre hvorledes den har fyldt Eder. Selv kommer jeg vist den 18de eller 20de, - jeg skriver forud - og beder at I ville have mig et Par Dage, da gaaer jeg fra Kallehave til Svenborg for at være lidt paa Glorup og herfra - ud i den vide Verden, det vil sige over Slesvig og Holsten til Dresden, Weimar og maaske Frankerige. I September / er jeg hjemme igjen.

Ørsteds fløtte i disse Dage ud paa Fasan-Gaarden; der ligger noget smerteligt i, for Dem, at komme til det Sted, hvor de nu hele Vinteren saa uendelig glædede sig til at være sammen Alle - men han er der ikke. De samle nu hans efterladte Manuskripter, mellem hvilke findes ganske herlige Sager, store Tanker, Aands Lys og kjærligt Sind. De meeste vil komme ud, og Hauch skriver Ørsteds Levnetsløb. -

Hos Hartmanns er det, efter Omstændighederne godt. Sophie holder saa usigeligt af Dig! - Hun og hendes Fader vare da , i forgars, første Gang henne i Theatret, de saae Bournonvilles ny Ballet og morede sig saa godt. Hartmann loe saa hjertelig og Sophie var ligesaa glad over det, som / over Balletten. -

Liden Rigmor sender jeg Haandkys, Pandekys - ja Munden holder jeg ikke af hos de smaa Børn - men det er det samme, gjennem Brevet kan jeg nok kysse hende paa den lille Mund. - Det venlige, elskelige Barn! Hils Henrik saa hjerteligt fra mig, og nævn mig ogsaaa for Jomfru Brammer, jeg vil haabe at hun er i Bedring, og at Foraarssolen vil gjøre hende godt.

I Amaliegaden er Alt, Gud ske Lov, ved det gode Gamle. Eduard har imellem sin pyramidale Hovedpine, men i Dag er den fraværende. -

Og nu lev vel! Gud glæde og velsigne Eder derude, I kjære, kjære Venner.

Af hele mit Hjerte

Din og Henriks trofaste Ven

H. C. Andersen.

[langs kanten side 2:] Fra Christinelund vil jeg ikke gjerne gjøre Besøg paa Nysö, - det bliver Henrik vel ikke ond for ..

[Udskrift:]

Til Hendes naade

Fru Baronesse Jonna Stampe

født Drevsen

paa Christinelund

ved Præstø

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 6, 68-72)