Dato: 15. april 1851
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 15 April 1851

Kjære Ven!

Da jeg i Dag kommer hen til Deres Svoger, hører jeg at "Manuskriptet og Brevet", endnu ikke er gaaet afsted, "det seiler imorgen", siger han og forsikkrer mig at De har det paa Løverdag; det er noget seent! jeg skal nu imidlertid ved Corectur-Læsning af den danske Udgave, hale ud, saa at Bogen her ikke kommer ud før omtrent den 8 Mai.

Delbanco siger mig at det er bedst jeg sender Dem de danske trykte U dhængs Ark, De vil ved at løbe disse igjennem bedre kunde tage Dem af den tydske Udgave; jeg tro er det samme, er strax gaaet hen til Bjanco-Luno for at faae til Dem, de Ark der var at faae; jeg erholdt imidlertid, i Dag, kun de to første Ark - uagtet allerede de 10 ere trykte, men kun disse to første vare hængte udi. Jeg skal nu hver Uge sende Dem de følgende Ark, to ja fire maaskee, i hver Tilsendelse; vær saa velsignet en Ven da at gaae disse Ark ret tro igjennem og hjælp hvor der kan hjælpes. Jeg veed De gjør det. Denne Bog er min Øiesteen!, ja, det siger jeg nok altid om den nyeste. Med Hensyn til Fri-Exemplarer, De giver mig altid saa rigeligt, tør jeg vel foreløbig nævne til hvem i Tydskland jeg beder Dem sende et Exemplar i mit Navn.

Arvestorhertugen af Weimar, skulde have eet Exemplar.

Kammerherre Beaulieu de Marconay der nu er Hofmarskal i Weimar, sendes eet, det vil sige "til hans Frue", men det sendes under hans Adresse. Fru Lorck og Fru Brockhaus i Leipzig, ønsker jeg ogsaa hver faae et fra mig, Deres fortræffelige, gode Kone bringer De min Hilsen der med og siger hende, at naar vi sees, skal jeg selv skrive hendes Navn og nogle Ord deri.

Eet Exemplar til Fru von Eisendecher i Oldenborg, (Storhertugdømmet).

Eet til Baronesse von Decken i Dresden, og med samme, eet til Fru von Serre sammesteds, der bedes om at Fru von Decken vil besørge det.

See det var syv Exemplarer, skulde jeg have een endnu jeg gjerne bragte min Bouquet, da tør jeg vel skrive der om. Hjertelig lev vel.

Deres inderlig hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus