Dato: 2. april 1851
Fra: H.C. Andersen   Til: Albert Bonnier
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 2 April 1851

Kjære Hr Bonnier!

Hjertelig Tak for Deres venlige Brev og jeg maa føie her til, uendelig mange Tak for al Deres Godhed mod mig under mit Ophold i Stockholm, bring en Deel af min Tak til Deres elskværdige Frue og Deres Hr. Broder.

Hvad min nye Bog angaaer da er den først nu under Pressen og jeg læser i Dag, til Rettelse, de to første Ark. Jeg holder ikke af at danske Bøger oversættes paa svensk, ikke heller at svenske føres over i vort Sprog, vi Naboer kunne og skulle læse hinanden i Originalen, men det viser sig jo, at dette endnu ikke gaer, Bøgerne maa oversættes skulle Alle have dem, naar altsaa eengang et Arbeide af mig er ude i Verden maa jeg finde mig i at det oversættes og udstyres / som man findet for godt, Det er derfor mig endogsaa kjært nu forud at vide at det kommer i Hænderne paa en brav agtet Mand, og da Hr. Reitzel alt for længe siden sagde mig, at De, kjære Hr Bonnier vilde have i Arkeviis Bogen, svarede jeg naturligviis strax ja, den Gang var Manuskriptet ikke ganske færdigt, ja jeg skrev derfor ikke til Dem.

Jeg kan ikke handle, ikke sætte mine aandelige Varer i Penge, een af mine Venner maa altid gjøre det for mig, dog maa jeg her tilføie at min stadige boghandler Reitzel altid seer paa min Interesse og jeg ved mine danske Udgaver ubetinget overlader Alt til ham; i Engeland har jeg samme Tillid til Bentley ligesom i Leipzig til Lorck. De kjære Hr Bonnier har i Brev til Hr Reitzel og ligeledes til mig skrevet, at ogsaa De vil give mig et lille Honorar, et saadant tør jeg fornuftigviis ikke vrage, og kan De virkelige og vil - da hjertelig Tak! Jeg har talt med een af mine Venner herom, han er noget ind i Sligt og meente at jeg kunde nok foreslaae Dem: at erholde et Honorar af 50 Rbdlr samt 10 Exemplarer. Er det for stort et Forlangende?

Dog nok om det! Bogen bliver efter Bogtrykkerens Mening 14 a 15 Ark trykt som den danske Udgave af de to Baronesser. - Indholdet er meest liig: "En Digters Bazar", det vil sige, det er smaa Stykker, hvert andet et Billede eller Skizze fra Sverrig, hver andet en ganske fri Digtning i Prosa, snart i poetisk, snart i Religiøs eller philosophisk Retning; Afvexling vil jeg troe Bogen har og kan fortsættes, om den ret skulle tiltale. Jeg skal øieblikkelig, naar De skriver mig eller Hr Reitzel til, sende Dem de Udhængs Ark, som ere færdige og dernæst ugenlig sende hvad jeg har, saaledes at De kan erholde de to sidste Ark, netop til den Dag, omtrent, at Bogen kommer ud i Kjøbenhavn, det vil rimeligviis skee den / første eller tredie Mai, ønsker De et par Slutnings Ord, da skulle disse følge, dog maa jeg ogsaa deri sige, hvad jeg her ovenfor har sagt at jeg helst ønsker at Bøger ikke oversættes, mellem os Naboer. Reitzel vil sætte Prisen saa lav han kan, jeg vil ønske at den svenske Udgave maatte blive al som ved den i det mindste i Danmark og at Bogen udstyredes som den Danske,dog dette er altsammen kun Ønsker, jeg overlader det til Deres egen gode Omhue og denne vil isør sørge for en Oversætter, der har Digter-Sind.

Det er omtrent 3 Uger siden jeg modtog fra Dem et Exemplar af "Sjø-Jungfruens Sagor", i denne Mellemtid har jeg misted to inderlig kjære Venner Componisten Hartmanns Frue, en elskværdig aandfuld Veninde og min 30 aarige to Ven Ørsted, det har nedbøiet mig meget og jeg skrev derfor ingen til, jeg skal imidlertid snart gjøre min Feil god og jeg beder dem ligeledes takke den Hjære Giver for Bogen, jeg har læst den med Glæde og Tak. Snart skal jeg bedre udtale denne. Og nu lev hjertelig vel og lad ikke den kjedelige Honorarsag, som er sluppet ind her, skygge mellem os! Deres hjertelig hengivne H. C. Andersen

[Langs randen s. 4:] NB: Der maa intet Brudstykke af Bogen udkomme før den Hele.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus