Dato: Marts 1851
Fra: Albert Bonnier   Til: H.C. Andersen
Sprog: svensk.

S.T.

Herr H. C. Andersen

Kjöbenhavn!

Af Herr Reitzel har jag erfarit att Deres Resa i Sverige nu är i det närmaste fulländadt i Manuskript och som jag redan för längre tid tillbaka utlofvade mine Abonnenter på ett Bibliothek for Underholdnings Lectur, som jag utgifver "Europeiska följetongen" att detta arbete skal komma att intagas deri, har jag också flerra gånger anmodat Hr Reitzel att tidigt meddela mig originalet.

SOm jag nu hörer, så önsker De något honorar och jag är också gäarna vilig att erbjuda Dem et sådant - likväl kan jag icke utlofva någon större summa - ty dels äro upplagorna icka stora, som man kan göra på et dylikt arbete - dels äro, som De också känner, boklådapriserna på sådana arbeten i Sverige betydligt billigare än i Danmark. Då jag emedlertid anser det för en heder att vaara den, som introducerar Deras arbete hos Svenska Publiken, vill jag gärna gå in på att gifva Dem någon billig ersättning och har för den skull bedt Hr Reitzel att uppgöra denna sak (?) med Dem - dock önskar jag i så fall att

1:mo Manuskriptet, det tryckta Originalet faaes så tidligt öfversändst helst arkvis med Brevposten, så att öfversäattningen kan komma aut i det närmaste åtminstone lika tidigt som originalet - och jag derigenom hafva en garanti att icke möjligtvis n¨ågon Concurrens kan oppstå uti en annan öfversättning,

2:do) önskade jag gärna att få på något vis uttryckt eller tilännagifvet på titeln eller i ett forord att denna upplaga sker med författarens sanction. Det skulle vare mig kärt om De med omgående ville hedra mig med ett par ord dessangående.

De har vel modtagit den lilla på mitt förlag utgifna boken "Sjö-Jungfruns Sagor" som forf. dedicerer till Dem. Jeg sendte Dem ved Hr. Reitzel 1 ex deraf.

Om De önskar nogle flere till nogle Bekiendte, så stå de gärna till tienst.

Deras tillgifne og ærödigst

Albert Bonner

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost