Dato: 23. november 1850
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 23 November 1850

Kjære Ven!

hjertelig Tak for de tilsendte "Mährchen", De er sandelig alfor god og opmærksom mod mig, og jeg skjønner ret derpaa. Udgaven er overordenlig smuk, Typperne saa bestemte og skinne frem fra den hvide Grund. Gid De nu ogsaa maa see at disse Smaa løbe vel omkring i Verden. Jeg vilde gjerne at Fru von Serre i Dresden fik tilsendt et Exemplar fra mig, men for nu ikke at give et af de mig tilsendte igjen med Posten til Dem og derpaa videre, vil jeg levere i Dag til Hr Delbanko eet af Exemplarerne jeg har faaet, han kan gjøre Dem Regnskab derfor og da beder jeg Dem sende eet af Deres til Fru Serre, hvori der er klæbet medfølgende lille Sæddel; dette Arangement er jo det nemmeste! - Gid De maatte kunde vove paa at udgive "Gedichte" paa samme nydelige Maade, De talte engang derom, jeg vilde blive meget glad ved at see en saadan Udgave. For Ørsteds Bog min særdeles Tak, det er en Bog, som forunderlig har fyldt mig og jeg tør næsten sige, ligesom løftet mig over paa et andet Stadium; uagtet jeg jo er over 45 Aar, er jeg meget ung i mit Sind, saa jeg i mit Digterliv vist nok endnu har Overgangs Punkter tilbage; De vil let spore en saadan Fremskriden i min nyeste Bog, denne er fra min Haand færdig, men Lohmeyer der oversætter den paa engelsk har et andet stort Arbeide at tage sig af, saa at mit for Øieblikket kun i Ny og Næ kommer i Drift, imidlertid vil det snart kunde gaae raskere. Iaar vil saaledes Bogen slet ikke kunde komme ud, hverken i Engeland eller Tydskland, men jeg haaber at Indholdet af den vil kunde læses paa enhver Tid og denne selv gestalter sig vel ogsaa bedre adaare. Jeg sender Dem her til Oversættelse den første Trediedeel af hele Bogen; De har givet mig Deres Ord paa at Intet skal blive trykt eller komme for Lyset før den Dato jeg opgiver, og jeg stoler aldeles paa Dem, det jeg af Erfaring veed jeg kan; kom noget enkelt Stykke af mit Manuskript tidligere ud, mistede jeg hele mit Honorar i Engeland. Læs selv igjennem det Tilsendte, jeg haaber De vil have Interesse derved og vær saa elskværdig at see efter om Oversætteren forstaaer flere Udtryk, der ere noget usædvanlige. - Naar De fra ham faaer Oversættelsen lægger De jo denne stille hen, og om 14 Dage eller 3 Uger skal De erholde en lignende Pakke Manuskript. - Over Ørsteds Aanden i Naturen staaer i sidste Nummer af Syd og Nord en høist aandrig, poetisk Anmældelse, det er noget af det Fortræffeligste Goldschmidt har skrevet, et Slags Indlæg i Sagen, en Mening udtrykt i en lille Bog af Biskoppen er for mig uden al Resultat, Biskoppen beviser aldeles Intet uden at han ikke har forstaaet Ørsted og at han knøtter Slutninger fast hvor disse aldeles ikke have Ret at komme; desuden er der Snirkelværk deri, som skjuler det Sande; han siger saaledes som et Tegn paa vor Tids Blaseerthed, at en berømt Forfatter skriver "at det er værre at have Tandpine end en ond Samvittighed!" - Men Bispen nævner ikke hvo der siger det; stod der derimod Heinrich Heine siger - ja saa vilde Folk svare, ja hvad betyder Heine i en religiøs Afhandling; en humoristisk Digter har lov at sige Sligt; det er lidt loyalask her at udelade Navnet; jeg har meget at sige mod denne Pjese, men her vil det blive for vidløftigt. Det var en smuk Fest vi nylig havde for Ørsted; han fik af Staten, paa Livstid Fasangaarden i Frederiksberghave, hvor Øehlenschlæger tidligere boede. Om Festen har De vel læst i de danske Aviser. Til Ørsteds Portræt skrev jeg et lille Vers, som De kunde give Plads i en tilkommende Udgave af hans Bøger, dersom det kan blive tro oversat, thi hvert Ord deri er naturligviis af Betydning.

H. C. Ørsted.

Da Tanke-Lynet udsprang fra din Pande,

En større See-Kraft Videnskaben fik,

En umaalt Skat Du gav til Verdens Lande,

Og gjennem alt det Skjønne i det Sande,

Til Gud Du fører os med aabent Blik.

Jeg har nummereret det tilsendte Manuskrip[t], i den Orden Stykkerne skulle følge hverandre, saaledes

1. Vi reise.

2. Trollhätta.

3. Fugl Phønix.

4. Kinnekulla.

5. Bedstemoder.

6. Cellefængselet.

7. Tiggerdrengene.

8. Wadstena.

9. Marionetspilleren. (Resten senere).

Og nu hjertelig Lev vel! mange Hilsener til Kone og lille Datter.

Deres hengivne Ven

H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus