Dato: 8. oktober 1850
Fra: Andrew Hamilton   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Berlin, den 8. October, 1850.

Min kiære og høitærede Hr. Andersen!

De vil unskylde mig at jeg begynder at skrive til Dem paa Dansk, da jeg giør det meget daarligt, men nu at jeg ikke mere er i Danmark interesserer det mig særdeles at forsøge at udtrykke mig i Deres Modersmaal.

Jeg søgte Dem inden jeg reiste fra Kiøbenhavn, men jeg havde ikke det Held at finde Dem hiemme, hvorfor jeg gav et lille Brev for at sige Dem hvor ondt det havde gjort mig at jeg var saa upasselig den Dag De var saa god at besøge mig. Det var egentlig meget fatalt, thi det var høist ubehageligt for Nogen at være hos mig den Dag.

Jeg er nu allerede en Uge i Berlin, men jeg har endnu ikke seet mange Mærkværdigheder af nogensomhelst Slags. Forresten finder jeg Byen slet ikke saa slem; den er lidt stiv, men smukt bygget. Jeg har stor Længsel efter at giøre Bekiendtskab med nogen af de mere berømte eller interessante Mennesker her; jeg har ogsaa allerede hilset paa enkelte Professorer etc. Og jeg vilde benytte denne Leilighed til at erindre Dem om at vi har talt om denne Gienstand før, og at jeg lever i det Haab at De vil være saa venlig at give mig et Par Anbefalinger til nogen af Deres Venner i Berlin. Det vilde være en usigelig stor Tieneste; jeg kan forsikkre Dem at jeg vilde sætte stor Pris derpaa. Min Adresse er nu Poste Restante, Berlin; jeg henter mine Breve hver Dag. Den anden Adresse som jeg har sendt Dem duer ogsaa, men det vilde vare lidt længere førend jeg fik Brevet. Jeg skulde ikke haabe at det kan genere Dem at skrive det som jeg beder om; jeg vilde nødig være Dem tit Uleilighed.

I disse sidste Uger har jeg giort en meget smuk Reise i en temmelig ukjendt Deel af Tydskland, nemlig paa Weseren. Naturen der bestaar af uendelig mange Bierge alle overvoxede med Bøgeskove, næsten lige saa smukke som de Danske Skove, men ikke aldeles.

Tænker De ikke paa nogen Reise; jeg skulde troe at det maatte være kiedeligt at blive saa længe i et Sted; og jeg tænker der maa snart komme en mere venlig Stemning mellem Danmark og Tydskland. Jeg haaber at De beslutter Dem til en Tour til England næste Aar til den store Udstilling; der kommer Flere fra Kiøbenhavn ved den Leilighed. Det vilde glæde mig uendeligt at være Dem af den ringeste Nytte i London, og det var ikke umuligt at jeg kunde tjene Dem paa een eller anden Maade. Jeg har ogsaa i London en Broder som er gift, han har et Huus der, som jeg veed skulde staae meget til Deres Disposition, thi han har en meget sand Beundring for Dem, allerede længe.

Om De kan erindre De lovede mig et andet Brev til Frøken Bremer?.

Jeg venter hun kommer til England i den næste Sommer; og hvis jeg havde det Brev her kunde jeg modigt gaae hen og besøge hende. Jeg haaber selv at være i England maaskee i Mai.

Undskyld min Paatrængenhed; og vær forsikkret om at jeg skal skatte høit nogen Venskabelighed De er saa god at vise mig.

Jeg er som altid, Deres med megen Høiagtelse

And. Hamilton.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost