Dato: 1. oktober 1850
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 221. Fra Henriette Wulff.

Briggen Mercur[i]us. I Sigte af Madera d 1d October 1850.

Min kjære troe Ven, min broderlige Andersen!

Her hvor vi for første Gang øjne Madera modtog jeg nogle Linier fra Dem tak for Deres kjærlige Tanke, der følger Søsteren over Havet til fjerne Kyster. Det var den tredie Hilsen jeg her paa Rejsen har modtaget fra Dem, den første ved Englands kolde Kyster, den anden et Kort d 24 September midt i Biskajabugten, hvor min Fødselsdag blev fejret med Munterhed og i al Gemytlighed inden Borde, medens vi rullede paa de mægtige Bølger. Nu øjne vi Madera, Kl 6 i Morges saaes Land, det var den lille golde Ø Porto Santo, den saae gandske mærkelig ud med sine Basalt Formationer, nu flyve vi videre, og haabe i Eftermiddag at være ved Madera, som vi alt øjne oppe i Skyerne, det vil sige Toppen. Min kjære gode Andersen, hvor har jeg det dog dejligt, hvor er jeg rask og glad! Læs Idas Brev og see lidt i details om de 3 Uger siden vi forlod Hjemmet; for lidt Papir vil jeg gjemme til jeg har seet Madera. Siden Cap Finistere har vi hver Dag følt Forskjellen paa Climaet, og nu er Varmen steget til 20 Gr i Skyggen, jeg føler mig saa vel ved denne dejlige Varme; men jeg forlader Dem et Øjeblik for at gaae op paa Dækket og see lidt paa Porto Santo, og det fjerne Madera, medens Hajerne følge Skibet, og venter paa Bytte, og den sorte Søe-Svale gynger sig i Skibets Kjølvand.

Madera d 4 Sept. [c: Oktober] 1850.

Hvor finder jeg Ord til at kunde beskrive al denne Herlighed!? Madera forekommer mig en ægte Perle Gud har ladet falde ned fra sin allerbedste Herlighed og svømme paa Vandet. For Guds Skyld rejs til Madera, min kjære Andersen, De vil blive rask og vel tilmode her! Nu har jeg været 4 Dage her, er bestandig paa Farten, bliver baaret op af Bjergene i en Palanquin2280 mellem lutter Oranger, Banana, Palmer, Figentræer, ikke at tale om Vinen. Magnolier, Oleander, en Masse dejlige Buske og Blomster jeg ikke veed Navnene paa blomstre langs Vejene, og hænge udover Murene i den største Rigdom. I Gaar gjorde vi en tour paa 8 Timer, Herrene til Hest og jeg i en Hænge-Køje med Tag over, og op gik det, til en 4000 Fod over Havet til en vild vild Egn, hvor Klipperne ere revne fra hinanden i de vildeste Former, de danne i Midten af sig en lille dyb Dal, hvor der ligger en lille Kirke, saa stille, saa fredeligt, som naaede aldrig Verdens Larm did; det er ventelig et udbrændt Krater, der [h]vor nu den lille grønne Dal har dannet sig, vi vare ofte langt over Skyerne; thi Maderas højere Punkter ere aldrig ude af Skyerne; medens vi paa et Fjel­stykke i lidt Skygge nøde Frokost af vore medbragte Kurve, med den her­ligste videste, vildeste Udsigt for vore Øjne, fløj Søefuglene nede i Af­grundene mellem Skyerne. Jeg troer næsten jeg var saa lykkelig, som jeg nogensinde har været her paa Jorden. Luften er saa himmelsk let, men i Gaar meget varm; i min Køje faldt jeg i Søvn paa Nedfarten, dysset af mine Bæreres monotone Sang. Nu i Aften er jeg kommet ned fra Bjer­gene, fra et andet Sted paa Øen, hvor vi spiste til Middag hos en engelsk Dame i hendes Quinta,2281 men der var koldt deroppe, og nu i Aften, alt som jeg kom ned af Bjergene blev det varmere og varmere, og sidder nu og skriver Dem til her i Funchal med begge Balcon Dørene aabne. Her er varmere end baade i Italien og Portugal om Sommeren, De veed hvor jeg elsker Varmen og hvor den gjør mig godt, døm da hvor godt jeg har det! Og hvilken Luft, saa let og duftende! Ja det er rimeligt at den kan give Mennesker deres Helbred tilbage, jeg synes den maatte kunde opvække Døde! Men det er seent, før jeg forlader denne velsignede Øe, endnu et Par Ord! ­

d. 6 Octb:

Jeg har kun Tid at sige Dem et venligt hjerteligt Lev vel! Jeg lever i een Tummel af Nydelser og Fornøjelse, og har aldrig befundet mig saa vel! Gud give jeg vidste det Samme om Dem!

Fra Land, fra Himmel, fra det skjønne blaa Hav en Hilsen til den danske Digter, fra Søsteren et kjærligt Haandtryk!

Jette.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost