Dato: 16. august 1850
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Corselitze paa Falster den 16 August 1850.

Min kjære søsterlige Veninde!

Deres Brev har fundet mig i et Hjørne af Landet hvor De neppe tænkte mig, jeg er reist fra Glorup, har lagt Veien om de mindre Øer, og sidder nu ud for den rullende Østersøe, som jeg daglig styrker mig i; jeg er paa det venlige Corselitze2257 i Besøg hos Kammerherre Clasens, dog førstkom­mende Mandag2258 tager jeg med Deligensen til Kjøbenhavn; jeg er vel indbudt til Bregentved, jeg kjører saa nær forbi at jeg seer Aleen, og dog vil jeg udsætte det med Reisen, jeg længes nu efter mine Kjære i Kjøben­havn og der er De maaskee allerede indtruffet. Tak, fordi jeg er saa smukt levende i Deres Tanke at De glemmer Afstanden og siger kom!

2259 - ja, jeg vilde gjerne, det var deiligt, pludselig at staae hos Dem ved Trollhätten, gaae med Dem de smukke Stier, begge være glade i Sverrigs Natur; men husk paa, jeg var der ifjor og kommer der mueligt igjen næste Aar, om jeg gaaer til Stockholm; det blev en Reise tre Aar i Træk, en Reise, hvor Søetouren var den egenlige Reise; det er mig ordenlig pinligt at De ønsker det, thi det kan ikke lade sig gjøre; jeg har nu flakket hele det danske Land rundt denne Sommer, jeg maa være besindig i hvad jeg endogsaa kan have Lyst til; vi sees i Kjøbenhavn, og muelig indtræffe vi allerede samti­dige; et andet Aar kunne vi maaskee arangere en Fart i Nabolandet. Skulde dette Brev endnu træffe Dem ved Trollhætten, da hils ret hjerteligt Warbergs. Det glæder mig saa særdeles at De ogsaa er kommet til at synes om de venlige Mennesker og jeg var virkelig ganske ilde ved at læse Deres

første Brev, hvor De slog strax en Streg over dem. Siig mig ellers om De ved Motala saae noget til Hr Nygreen,2260 Frøken Bræmers Ven, jeg havde givet Hamilton Brev til ham. - Deres Broder Christian er en prægtig Brev­skriver, vi ere denne Sommer komne i en levende Brevvexling, havde vi mødt hinanden i Fredericia, var det nok ikke skeet, men dette Uheld har ført os sammen ved stadigt flyvende Brevduer. Jeg er meget glad over at De synes saa vel om det herlige Sverrig; tidt naar jeg gaaer ene, denne Sommer, er mine Tanker hos Dem og vi gjøre de Vandringer jeg kjender. - Er ikke ogsaa Boren en deilig Søe? tager ikke Wadstena-Slot sig storartet ud? Burde de Danske ikke besøge Sverrig, langt mere end de gjør, Ja der er meget vi maa samtale om! nu vil De ogsaa bedre kunne forstaae mine svenske Skizzer, see om Landskabet deri ligner. Hils Jørgen Kock! - Dog har jeg en hemmelig Følelse af at dette Brev træffer Dem i Hjemmet, tyve Skridt fra den grønne Vold. Hils da dem alle i Huset og maaskee staaer jeg der for Deres Aasyn »naar mindst De troer!«2261

nu kun min Hilsen!

Deres broderlige Ven H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus