Dato: 11. august 1850
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonas Collin d.æ.
Sprog: dansk.

214. Til Jonas Collin. Corselitze 11 August 1850.

Min kjære faderlige Ven !

et lille Brev maa jeg dog endnu sende til Hjemmet, da jeg ikke den kommende Uge selv indtræffer. Tak for de tilsendte Breve, det ene, fra Richard Bentley i London var fuldt af Glæde over "the glorious victory" og han udtrykker sig dertil saa correct: "the arms of Denmark over the rebels of Sleswiich & Holstein!"

Jeg kom i Tirsdagsaftes hertil Corselitze, hvor Fru Clasen er den opmærksomste Vertinde; Touren hertil var derimod ubehagelig. Jeg tog om Mandagen fra Glorup og var om Middagen i Svendborg hos een af mine Venner Byfogeden Jessen, han havde i Vertshuset skaffet mig det bedste Logi, jeg havde en heel luftig Sal, men op ad Dagen kom mange Reisende, og blandt disse Biskop Gads, de bleve indqvarterede i to smaa Huller ud til Gaarden og da Fruen sukkede derover, maatte jeg naturligviis tilbyde mit beqvemere Locale, som hun tog imod og jeg kom nu i en tyve Graders Hede ind i et lille bitte Kammer, hvor der var fæle Dyner i Sengen, Søvn var der ikke at tænke paa; om Natten kom flere Gjæster og da der intet Steds var Plads, leirede de sig med lystig Snak lige udenfor min Dør; det var en ynkelig Nat. Om Morgenen Klokken 8 skulde man være i en Baad, for strax at lægge ud til Dampskibet Vesper, der ikke venter, og nu blev Klokken 8, den blev 9, den blev 10; Ingen kunde begribe hvad der opholdt Dampskibet; vi sad i brændende Sol, og først Klokken 11 kom Skibet, der paa Als havde maatte vente efter Kul og saa gik Farten til Gaabense, her blev vi i stille Veir, midt ude, sat afi en Seil­baad og brugte altsaa en heel Time for at naae Skibsbroen. Paa Land­jorden havde jeg Clasens sky Fuldblods Hest, der gjorte de vildeste Sidespring, saa Touren aldeles ikke var lystelig. – Een afmine særdeles Ven­ner Baron Julius Vedel er her, ellers aldeles ingen; jeg gaaer daglig i Stran­den, men længes snart efter mine Kjære i Kjøbenhavn, derfor, om en otte Dage staaer jeg en Morgenstund for Dem; hils min kjære Theodor; hils dem oven paa hos Drevsens og lad mig see de ere alle friske og vel!– Om det høie Giftermaal kom igaar Efterretning til Corselitze !–Og nu hjertelig Lev vel! hils Jonna naar der skrives derud.

Deres sønlig hengivne

H. C. Andersen.

E. S. Præsten Lassen fra Qværndrup, traf jeg i Svendborg, han reiste over til Slesvigby for at besøge Sønnen, der er ved Garden og frisk og vel, dette vil interessere Linds.

Tekst fra: H. C. Andersens Brevveksling med Jonas Collin den Ældre og andre Medlemmer af det Collinske Hus