Dato: 23. juli 1850
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 211. Fra Henriette Wulff.

Wennersborg d. 23 July 1850.

Her, kjære, gode Broder Andersen, skriver jeg Dem et Par Ord til fra det yndige Wennersborg, thi Deres venlige Opmuntring har gjordt saa meget til min Beslutning at see dette herlige Land, at mit Hjerte føler gandske taknemlig mod Dem, for dette nye Bevis paa Deres broderlige Sind. Hvor her er yndigt! De kjender denne besynderlige Bye der paa en forunderlig Maade minder mig om Syden, hvor, veed jeg ej ret at gjøre mig klart. Men lad mig i al Fart give Dem en lille cronologisk. Beretning om de sidste Dage. Til Gothenborg var Rejsen behagelig i Stille og Soel­skin, nette Mennesker paa Dampbaaden. Ankommen i Gothenborg gik vi strax ombord i et lille Dampskib der rigtignok ikke skulde længer end til »lille Edet« men Professor Forkhammer2239 der skulde samme Vej, lovede at faae en god idee og skaffe os videre. Men op af Floden gik det meget langsomt, da vi havde en stor Jagt paa Slæbetoug, dog der var saa meget Dejligt og Nyt at see paa, saa Tiden ikke faldt lang, skjøndt vi først kom til lilla Edet Kl 4 istædet for Kl 1, som de pleje. Her var vi i to Timer, og løb om overalt, og vores gode Prof: fik den gode idee som lovet var, at vi skulde samlede leje en Baad, og roe

til Trolhætten. Og see os nu i en lille Baad, roede af to »Poiker« i den stille Aften og Maanskin glide saa sagte langs den eene Kyst op af Floden. Vi vare 5 Rejsekammerater, foruden Jørgen og mig, Prof:sor Forkhammer og Søn, en Candidat Fork­hammer2240 med en dejlig Stemme, og Portraitmaleren Lehmann,2241 disse to Sidste sang danske og svenske Viser, medens vi glede sagte frem, det var gandske yndigt og romantisk, og jeg forsikrer den gamle Prof: var ikke den minst henrykte; men med Alt dette kom vi først mod Midnat til Sluserne, og vandrede derfra til Vertshuset, næste Morgen saae jeg Fossen, blev ikke overrasket, men jo mere, jo ofters jeg seer den, jo højere er jeg kommet til at elske den. Ved Trolhætten traf vi Hr Hamilton, med hvem jeg vandrede omkring, da han havde været der et Par Dage kjendte han de dejligste Stier og stille Steder langs Floden, ikke de anlagte og befær­dede men de yndigste stille Steder, og jeg finder Trolhætten noget af det Skjønneste man kan see, og glæder mig til den igjen som til en god Ven. Formedelst Kongen og den kongelige Families Ankomst der d 26 var det umuligt at beholde sine Værelser paa Vertshuset, vi kjørte da i tre Kerrer hertil, besaae i Gaar Halle og Munerbjerget og tilbringer nu en dejlig stille Dag her. Dog vil vi nu kjøre en tour, og i Aften i Maanskin roe paa Wen­nern i en Baad. Det er Hamiltons gode Paafund. I Morgen gaae vi med Dampskibet til Motala, og der forlader efter nogle Dages Ophold mig mine to Herre, Jørgen gjør en lille Flyve-Fart til Stokholm, Hr Hamilton skal til et Herresæde ved Wettern, og jeg tager da lige tilbage med Ångbåten til Trolhætten, hvor jeg nu har bestilt Værelse og kan faae det efter Kongen er borte, der oppebier jeg Jørgen. Hr Warberg har jeg ikke seet Noget til, Jørgen har været hos ham og talt med hans Fru, og jeg veed ogsaa at Hr Warberg har været flere Gange i Vertshuset, men da han ikke har spurgt efter mig, holder jeg mig jo gandske rolig. Nu er jeg desuden som hjemme der, og føler mig slet ikke forladt paa denne Maade det er arrangeret; Deres Ole Lukøje skal jeg sende ham, naar jeg kommer tilbage til Trol­hætten. Nu Farvel, kjæreste Andersen, naar jeg atter er i Roe skriver jeg Dem omstændeligen til.

Altid og uforanderligen Deres Søster Jette.

Hr Hamilton og Jørgen, bede Dem hilse paa det hjerteligste.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost