Dato: 13. juli 1850
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonas Collin d.æ.
Sprog: dansk.

210. Til Jonas Collin. Glorup den 13 Juli 1850.

Min kjære faderlige Ven !

Med Grev Scheel, som imorgen reiser til Kjøbenhavn sender jeg denne lille Skrivelse, samt et Brev til Weimar, er De ikke nok saa god mod mig at lade det snarest komme paa Posthuset at det derfra med Dampskib kan komme til Tydskland; jeg tør ikke sende det til Nyborg, thi da gaaer det med Landposten og altsaa over Rensburg og der kan gjerne i denne Uge alt være i blodig Kamp, og saa kunne Brevene let forkomme; jeg troer altsaa det er sikkrest at sende Brevet over Kjøbenhavn, vil De ikke nok besørge det; jeg vilde saa gjerne, at den unge Hertug – nu vi have Fred – snarest hørte fra mig.

En lille Pakke, med nogle Blade som Delbanko sendte mig, og som der ikke er Plads for, i min Kuffert, harjeg ogsaa givet Scheels med, de komme med dette Brev eller lidt senere; maa samme Pakke ikke nok blive i Deres Varetægt til jeg kommer hjem.–Gamle Excellensen og Frøken Raben reise til "Lækkene", paa Torsdag, der er Barnedaab hos Rabens, Excellensen skal staae Fadder og bliver borte hele 8 Dage; jeg bliver her imidler­tid, som han kalder det, som Commandant paa Glorup, jeg ganske ene og Grev Henriks Enke. Tiden vil deiligt gaae, jeg læser, jeg skriver, traver om i Skoven'ndash;jeg forudsætter at det bliver Veir til at trave i; thi det har nu i et Par Uger skyllet Vande ned; i Dag, Søndag, er det en brændende Sommer. Deres Datter, Ingeborg fikjeg aldrig Brev fra, vil De sige hende at jeg trænger til hendes Lune, mit Humeur duer i denne Tid ikke. Lev vel! Deres sønlig hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: H. C. Andersens Brevveksling med Jonas Collin den Ældre og andre Medlemmer af det Collinske Hus