Dato: 11. juli 1850
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Glorup ved Nyborg den 11 Juli 1850.

Min kjære Søster!

Gud glæde og velsigne Dem for det prægtige Brev De gav mig, jeg fik det ved Middagstid, just hvor jeg var forstemt; ja Solskinnet indeni, er i den sidste Tid ikke stærkere end det udenfor; det er graa Dage! Deres Brev har gjort mig godt, min Tanke er hos Dem og lægger Planer til Deres svenske Reise; ja De maa tage til Trollhätta, dersom De føler Dem stærk nok. Jeg har nu, som De forlangte, strax skrevet et Brev til Oberstlieute­nant Warberg, send ham det forud og inden i det, eller ogsaa fra Gothen­borg, en Dag forud, idetmindste, nøiagtig Bestemmelse naar De kommer. Jeg vil da haabe at Oberstlieutenant Warberg med sin Kone er ved Troll­hätta, De vil i de to gamle Folk finde to høistelskværdige Mennesker, begge have et velsignet Humeur og høre til de Personer man strax føler sig hjemme hos; skulde, under Deres Ophold der, Broderdøttrene komme, Faderen er Commandeur,2235 da vil De see to elskelige, aandfulde svenske Damer, hils dem Alle særdeles fra mig. - Naar De har været nogen Tid ved Trollhätten, da bestem Dem endelig til at besøge Wenersborg >og tag ind i den Gjæstgivergaard der er tæt ved hvor Dampskibet lander; Hr Warberg giver Dem nok Besked, ligesom ogsaa, naar De siger det til ham eller hans Kone, et Brev til een eller anden Dame der i Byen. Warbergs boer her om Vinteren og maa altsaa have Bekjendter; den hele Tour fra Trollhätte til Wenersborg er neppe meget over en Time eller to. - Herfra kan De gjøre smukke Toure til Haleberg og Huneberg;2236 jeg raader Dem at De i Stockholm hos en Boghandler kjøber Dem: Beskrifning till Kartan öfver Segeleden från Stockholm gienom Götha-Kanal till Götheborg.2237 ­Naar De med Dampskibet kommer op ad Götha-Elven og skal ved Troll­hätta ind i de 8 Sluser, da ligger Warbergs Huus paa Høiden foran Dem, til Høiere, jeg er vis paa at han er nede ved første Sluse, det er en lille, venlig Mand. Hils nu rigtig meget og gjør mig den Tjeneste, da jeg ikke er i Kjøbenhavn og der kan give Dem det, at kjøbe et Exemplar, med Omslag, af min »Ole Lukøie« og bring Hr Warberg fra mig, det vil fornøie ham; jeg skal betale Dem Udlæget naar vi sees. Paa Touren til Trollhätta, maa De endelig stige af Skibet ved »lilla Edet« og gaae fra den ene Sluse hen til den næste, mellem begge danner Götha-Elven et Fald, der rigtig nok kun er 9 a 10 Fod, men altid er et smukt Skue, men fald ikke i; jeg beder Dem ogsaa at være særdeles forsigtig ved Trollhätten; skaf Dem ogsaa i Götheborg for en to Rigsdaler (Rigsgjæld) Slanter; det vil sige Kobberskillinger,2238 men faae de mindste De kan, De vil behøve dem særdeles paa Udflugterne ved Trollhätten, og der kan De ikke faae slige smaae Mynter; det er til Veivisere, Tiggere, Led-Aabnere, etc. - og nu lev hjertelig vel! skriv mig endelig til - Glorup ved Nyborg- saasnart De er ved Troll­hätten og lad mig vide hvorledes De har det og finder det. - Min Tanke følger Dem. Hjertelige Hilsener til den gode Hamilton; men lidt Uret er det, hvis han siger at jeg har stødt ham fra mig. - Glem ei Deres Søster, Sønnerne etc. etc. ­

Deres broderlige Ven H. C. Andersen.

E. S. Veed De slet intet om Frøken Bræmer?

[I Marginen 4. Side:] Mit Brev til Warberg, tør De naturligvis gjerne læse.

[I Marginen 2. Side:] Hils Capitainerne paa Canal-Dampskibene fra mig; jeg kjender dem næsten Alle.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus