Dato: 8. juli 1850
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

234. Fra E. Collin.

Kjære Ven. De skrev seent til mig, men endnu senere kommer jeg med mine Par Ord. Dette er en ligefrem Følge af et eensformigt Liv, der ikke stimulerer til Brevskriven. Det vigtigste er, at vi have det jevnt ved det Gamle. Vi ligge qvasi paa Landet, d. e. paa Ordrupsveien.

Endelig fik vi da Fred; vel er den ikke ratificeret, men man kan dog vel ilde tvivle om, at dette vil skee. Saa maa De skaffe Dem et nyt Ønske i Deres Prindsebreve istedetfor et: »lad Freden hvile over Landene«....

Henrik Hertz har havt Bryllup med en ganske ung Datterdatter af Nathanson, født v. Halle. Han er meget lykkelig, og meget døv....

Literaturen er meget flau, Piecer og Brochurer, polemiske, politiske og sentimentale, ere i Overflod, men jeg tvivler om, at nogen læser dem.

Casinosalen skal nu forandres til et ordentligt Theater efter Burcheois Plan. Dette var omtrent Nyhederne.

Fader har det, Gud være lovet, godt. Han tilbringer Tiden med at læse og skrive, ligge hos Linds, undertiden spise hos mig etc. etc., og han fører saaledes, haaber jeg, en lykkelig Alderdom. Jonna er her endnu og tager om nogle Dage definitivt herfra. Hun seer veltilfreds ud.

Rigsdagen er Gudskeelov forbi, og endelig ogsaa Rigsdagstidenden. Hvad vilde De have for at læse den heelt igjennem, saaledes som jeg har maattet gjøre?

Vore Ministre see lynende glade ud i denne Tid; det have de vist ogsaa Grund til. Thi det er dog, naar Alt kommer til Alt, et mærkeligt Udfald for dette lille Land, som staaer med Ære efter 2 Aars Krig, som et stort Land maa opgive med Skjændsel. Lad Slesvigholstenerne have været Kjeltringer mod os, saa ere de dog skammeligt forraadte af Preussen.–

Nu vil det vise sig, om vi snart kunne faae en virkelig og varig Fred i Slesvig; jeg stoler paa, at man vil gaae moderat tilværks fra vor Side.

Kl. 3. Nu er Tractaten kommet tilbage ratificeret af Kongen af Preussen.

Lev vel, kjære Ven

Deres

Kbhvn. 8 Julii 1850.

E. Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost