Dato: 3. juli 1850
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonas Collin d.æ.
Sprog: dansk.

208. Til jonas Collin.Glorup ved Nyborg, 3 Juli 1850.

Min kjære faderlige Ven !.

skriver jeg Dem til, saa veed jeg da, at jeg faaer Brev igjen, de Andre der hjemme ere ikke saa christelige. Til Fru Drevsen, til Theodor og til Eduard har jeg skrevet, den første lovede mig, efter Deres Meddelelse naar Gemalen var reist skulde jeg faae Brev fra hende, men nu er nok Gemalen hjemme igjen og der er for mig lige lange Udsigter med Brev.

Naa'ndash;! hils dem venligt fra mig ! Theodor imidlertid med lidt Eftertryk, nu er der jo ingen Theater der tager Aftenen fra ham, og saa kunde han gjerne skrive. Jeg har i de sidste Dage, rigtignok efter at have nydt henved to Aars Hvile lidt meget af Tandpine, ja jeg har en heel Dag maattet blive oppe paa mit Værelse ganske lidende; i Dag har Doctoren skaaret mig Hul paa det hovne Tandkjød og nu har jeg da Ro og denne Ro benytter jeg til at skrive. Forleden fik jeg et langt Brev fra Mathilde Ørsted, derafhørerjeg at Bissen har gjort H. C. Ørsteds Buste; han skal have været meget heldig. A. S. Ørsted reiser til Bornholm hvor Brodersønnen er Præst. Om Heibergs hører jeg at de har af Invaliderne leiet for i Sommer Marienlyst, det kan jo være meget lysteligt. Hvad synes Dem om Øehlenschlægers Erindringer, de første Hefter, De har vel læst dem?

Alt vilde have interesseret mig hørt fortalt mundtligt af Øehlenschlæger selv, men saaledes trykt i en Bog, læst under forskjellige Stemninger, synes mig Meget at være for ubetydeligt til at gaae ud i Verden. Jeg hører at der paa Auctionen over hans Bøger kun have været faae Lysthavende, det gjør mig ondt; men disse Aaringer er jo heller slet ikke "det Skjønnes Tid".

Poesiens Have faaer nok snart Brolægning. Excellensen her paa Glorup sender Dem mange hjertelige, ærbødige Hilsener; det er mærkeligt hvor den gamle Mand er rask og taaler at gjøre Toure paa flere Mile frem og tilbage. De sidste Dage har her været meget ustadigt Veir, Regn og Blæst, men Kornet staaer ganske prægtigt, Skoven er endnu saa smuk grøn; og aldrig har jeg seet en saadan Mængde af Storke, som her sees i Fyen denne Sommer; det er ellers jo ikke før i August at de flokkes, men allerede i Juni saae jeg dem 40 til 50 at gaae paa de oppløiede Agre. – Et lille beskrevet Blad til Louise lægger jeg inden i dette Brev, hun faaer det jo? Hils Viggo, Einard og Harald og al den øv­rige Ungdom ved Kaffebordet. En særskildt Hilsen til den kjære Augusta Collin. Lev vel! Deres sønlig hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: H. C. Andersens Brevveksling med Jonas Collin den Ældre og andre Medlemmer af det Collinske Hus