Dato: 1. juli 1850
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 207. Fra Henriette Wulff.

Kbh: d. 1st July 1850.

Kjæreste gode Andersen!

Jeg har ret længtes efter at høre Noget fra Dem, siden min lille Epistel sidst, og skyndt Tiden i Dag er knap, maae jeg dog skrive Dem et Par Ord til, før jeg drager paa Landet i Morgen, egentlig havde jeg helst skrevet derude i god Roe og Mag, men nu i Dag har jeg givet et Løfte, strax at skrive for at fremkomme med et Ønske og en Bøn til Dem. For at lette min Samvittighed vil jeg helst først komme med det; det er nemlig fra Skotlænderen Hamilton,2213 der vil gjøre en Rejse i Sverrig, omtrent Samme tour som De i Fjor, men ønskede ifølge et Løfte De har givet ham, at naar han gjorde denne Rejse, da vilde De give ham Anbefalings-Breve2214 til Adskjellige. Skjøndt han selv skriver Dem til, har han dog bedet mig yttre dette hans Ønske for Dem, og jeg veed ikke om han faaer Mod at sige Dem at det især er et Brev til Beskow han attraaede. Ellers til hvem De vilde langs Canal-Vejen, i Stokholm, i Upsala, og paa Landet i Dalekar­lien. Paa Onsdag otte Dage2215 vilde han rejse herfra til Gothenborg, og derfor kjære Andersen, vilde De jo være saa elskværdig, snart at skrive disse Breve, og da den unge Mand er paa Landet,2216 har jeg lovet ham at disse Breve kunde sendes til mig, thi jeg haaber da med det samme i Con­volutten at finde Deres kjære velbekjendte Haand og venlige Ord til mig.

Jeg haaber at De, kjære Ven, og ypperlige Digter, har det godt og hygge­ligt paa Landet, Sommeren er jo - som sædvanlig, blæsende, regnende med Feber-Temperatur, snart heed, snart kold, enfin, man maa nu tage det, som det er. Jeg skal nyde disse Klimats Feber Anfald ude i Skovs­borg, norden for Stranmøllen, der er dejligt, med Skov og Strand, Haven gaaer lige ned til Vandet, hvor jeg har et Badehus, det er jo for at vinde lidt Kræfter igjen efter min Sygdom. Trolhætten tænker jeg saa smaat endnu paa, maaske bliver jeg saa rask, at jeg endnu foretager den længe forønske[de] tour senere. Her hjemme gaaer Alt ved det Gamle, og Alle hilse Dem kjærligst; Nyt veed jeg jo aldrig, altsaa heller ikke i Dag. De veed naturligviis at Jenny Lind2217 er rejst til Amerika? Om vi faae Fred eller Krig, siger man deciderer sig i disse Dage;2218 jeg haaber, hvad det saa bliver, at det skal være til Danmarks Held og Lykke! - De kan troe kjære Andersen jeg tænker ofte paa Dem, og længes ret efter at høre fra Dem, derfor maae De endelig snart skrive, mon Deres »Musa« er noget virksom i denne Tid, eller hun tager sig Ferie i denne Sommertid; siig mig dog ende­lig lidt om hende ogsaa, om den svenske Rejse (I Sverrig)2219 avancerer paa Papiret, til Fryd og Lyst for os Alle! - Skjøndt disse Linier ere skrevne i største Hast, maae de dog endelig sige Dem, at jeg er som altid opfyldt af den hjerteligste søsterligste Deeltagelse for den kjære gode fortreffelige Andersen, af Begejstring for »Skjalden«, hvem vi Alle skylde saa meget! Lev nu vel kjære gode Andersen; Mørket falder paa, jeg kan ikke see at skrive meer, jeg anbefaler paa det Bedste indlagte lille Epistel, og jeg beder Dem ret hjertelig snart at skrive mig til og troe mig Deres altid

uforandrede søsterlig hengivne Henriette Wulff.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost