Dato: 20. juni 1850
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 206. Fra Henriette Wulff.

Kbh: d 20 Juni 50.

Hvormeget har jeg ikke at takke Dem for kjære gode Andersen! Deres venlige Breve, Deres interesse for min svenske Rejse, Deres Deeltagelse da De hørte jeg var syg, for Alt det havde jeg for længe siden ønsket at takke Dem, men først i disse Dage er jeg atter kommet til saamange Kræf­ter at jeg kan skrive Dem lidt til. Ja jeg har rigtignok været temmelig syg, men nu er det saa godt som glemt, og jeg føler mig kun meget mat, og skulde nu for at styrkes af Luften lidt ud paa Landet, men det er vanskeligt at finde Lejlighed. Min svenske Rejse maae jeg destoværre vist give Slip paa for det første, men ikke destomindre taknemlig er jeg Dem for Deres venlige interesse og den Ulejlighed De har haft. Jeg sender her Brevet fra Hr Warberg tilbage, efter det at dømme, er der jo egentlig ikke Plads til mig ved Trolhætten, hvor Lille jeg end er, - dog var jeg rigtig ved Kræfter gik jeg dog dertil, og skulde nok finde »rum«.

For Deres herlige velsignede Breve er jeg bleven hjertelig glad, De er dog altid saa fortreffelig og god og elskværdig, altid Dem Selv! Hver Linie glæder mig, og jeg har ofte læst dem igjennem. Nu er De i Roe paa eet af de Steder jeg helst veed Dem, paa det stille Glorup; Sommeren lader jo nu til at blive lidt sommerlig, som jeg haaber vi Alle skal have godt af. - Hvor kjedelig at De og Broder Chr: ikke traf sammen i Fredericia, eller at De ikke glædede Chr med et lille Besøg i Kolding, da De var saa nær; nu rejser Worsaae derover, for ogsaa at besøge en Søster udenfor Kolding, Grevinde Rantzau.2210 Maaske vil De træffe sammen i Fyen, hvor han vist vil opholde sig længst. Denne, the most amiable antiquary blev lidt over­kjørt af en Droske forleden Dag, dog kun hans eene Fod, Tæerne troer jeg det var saa han laae nogle Dage paa Sophaen, men nu er han fuldkom­men rask igjen, og har gaaet herop. Fra ham mange Hilsner, som ogsaa fra Frøk Cold, jeg troer hun rejser til Fyen først i July.

Men de allervarmeste Hilsner har jeg at bringe her hjemme fra, fra Søster Ida fra Koch og Børnene. Jørgen er i Lund i disse Dage til en Studenter-Fest,2211 - Her har været en Deel Svenskere i Byen, her i Huset vare 3 Gjester, vakkre Mennesker, og vi kan Alle synge med Andersen: »Jeg er en Skandinav!«2212 - De kan nok mærke paa dette Brev, det er et reconvalesent Brev, det er lidt besværligt for mig at skrive, da mit Bryst ikke taaler, jeg bugger mig forover, tag til Takke kjæreste Andersen, det er skrevet med saa mange venlige Følelser for Dem, med saa megen Glæde ved at tænke paa Dem, at jeg slet ikke vil give mig af med at beskrive det, men kun sige Dem hvad De dog veed, at jeg bliver saa hjertelig glad ved Deres Breve, og ved at høre at De har det godt. Jeg havde egentlig meget at tale med Dem om, men det tør jeg nu slet ikke indlade mig paa. Snart har De igjen Brev fra Deres Søsterlige, oprigtig hengivne

Jette.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost