Dato: 21. maj 1850
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonas Collin d.æ.
Sprog: dansk.

204. Til Jonas Collin.Sorø den 21 Mai 1850.

Min kjære faderlige Ven!

først i Dag skriver jeg, og har endnu egentlig intet at fortælle, men saa er jeg dog hos Dem, som jeg altid er det med Tankerne !—

Det gik meget langsommeligt herud, der var saa mange Reisende med Diligensen, Pindsen kaldte Folk fra Byen, saa at vi i Roeskilde ogRing­sted, for at faae Bivogne, maatte vente hvert Sted en Time og først om Morgenen Klokken 6 naaedejeg Sorø. Skoven var deilig grøn og er i disse tre Dage jeg har været her, endnu mere udfoldet; det vil sige Bøgen, thi Egen er i spædeste Knop. Det pleier ellers altid, naarjeg er i Sorø, at skyl­regne, denne Gang straaler det varmeste Solskin, det er et mageløst For­aarsveir, næsten for varmt. Igaar kjørte jeg med Ingemanns over til Dig­teren Bredal, han er blevet meget gammel og hans Skjæg skinnende hvid, han har faaet sin ældste Datter forlovet med Hjælpelæreren, en ung kjøn Mand Hr Brandt, der skal være afvestindiansk Familie, jeg spurgte imid­lertid om denne og veed De saa hvem Hr Brandt er en Søn af? Hans Fader var den høie Chor-Regisseur Brandt ved det Kongelige Theater. De hu­sker ham vidst.—Jeg bliver her i Sorø til Fredagmorgen, tager saa Extra­post til Kallundborg og besøger paa Farten i kort Vesit, Fru Poulsen. Søndag er jeg paa Silkeborg, og da jeg bestemt bliver der otte Dage, saa haaber jeg der at faae et lille Brev fra Dem og høre hvorledes det staaer til i Amaliegade. Hils Fru Drevsen, Gemalen, Sønnerne deroppe, og er Eduard i Byen da ham, Kone og Børn, glem heller ikke Familien bag Hovedvagten og min egen lille Theodor. Han er vel nu Regjerende i det

gamle Huus med Altanen.—Ingeman, der uendelig skatter Dem, har bedet mig at sende Dem sin ærbødige, hjertelige Hilsen.—Medfølgende lille Brev til Sophie Hartmann, jeg har maatte love hende et saadant skrevet i Ingemanns Huus, beder jeg maa blive hende tilsendt.—Og nu mit hjerteligste Lev vel!

Deres sønlig hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: H. C. Andersens Brevveksling med Jonas Collin den Ældre og andre Medlemmer af det Collinske Hus