Dato: 14. maj 1850
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 14 Mai 1850

Kjære Ven!

Allerede for et Par Dage siden fik jeg medfølgende Skrivelse "von Alsen", fra een af de høiere Autoriteter der, hvem jeg tidligere har bedet om Bidrag for "nordischer Telegraph", der bedes om jeg snarest vilde sende Dem dette og at det hurtigt da maatte optages. Delbanko sagde mig at det var bedst han fik det med, eftersom der tidligere ikke kom Dem nogen Sendelse i Hænde. - Her er altsaa Skrivelsen.

Nu haaber og troer jeg Freden snart kommer istand; o hvor jeg længes efter at flyve ud; imidlertid gaaer det denne Sommer neppe længer end til Fyen og Jylland, men der kommer vel nok en smuk Dag hvor det banker paa Deres Dør i Leipzig og jeg flyver ind i Stuen. I Sommer udarbeider jeg mine "Billeder fra Sverrig", jeg vil troe det bliver en ganske interessant lille Bog. - Hils venligt Deres Kone og Svigerforældre og glæd mig, naar Deres Svoger reiser her hjem igjen, med et lille Epistel.

Deres inderlig hengivne Ven

H. C. Andersen.

(her sender jeg Dem et Digt, som maaskee Dr Leo gjengiver paa Tydsk, dersom det behager, ligesaa følger en Sang af mig, der har tiltalt meget og med en smuk Musik af Rung nylig blev givet i det skandinaviske Selskab. Det er mit yngste Digt: "Danmark, mit Fædreland!" mon det ikke kunde godt gjengives).

ST

Hr Boghandler Lorck i Leipzig.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus