Dato: 11. marts 1850
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 11 Marts 1850

Kjære Ven!

Overbringeren af dette lille Brev er en norsk juridisk Candidat, Hr Halfdan Kjerulf; jeg gjorde hans Bekjendtskab i forgaars ved hans Afskeds Besøg hos Componisten Hartmann, hvor man fremhæver hans musikalske Talent; for at udvikle dette har han opholdt sig nogen Tid i Kjøbenhavn og gaaer nu til Leipzig, der kjender han Ingen, og jeg veed derfor, at De kjære Ven, som skandinavisk Landsmand, og med dette Par Ord fra mig, venlig vil sige ham Beskeed med hvad der kan være ham til Nytte. - I Fredags otte Dage blev Ole Lukøie opført første Gang og er nu i Løbet af 10 Dage givet 6 Gange for fuldt Huus, De veed Casino rummer 2500 Mennesker. Den første Aften forstod Folk ikke Stykket, det vil sige de bleve utaalmodige, ja lidt raa i de første to Acter, men da i tredie Act Ideen gik op, blev det atter Havblik og mit Arbeide vandt udeelt Bifald. Den aandelige Magt beseirede Massen. Hr Goldschmidt imidlertid hører endnu - det er mig uforklarlig, da han er en begavet Natur, og altid forsikkrer at han holder af mig - til de der ikke vil forstaae, han skriver i sin Syd og Nord, at en Skorsteenfeier ikke kan drømme at han lever med Grever og Baroner, det er reent galt!, - læs nu Stykket, jeg har givet et Exemplar til Delbanko, Rosen oversætter allerede og har nok skrevet til Dem derom. Jeg ønsker at De vilde tage "Fædrelandet" - Thalia og "Flyveposten", og efter disse tre, især Theaterbladet Thalia at opfatte Dommen over dette, mit vistnok meest poetiske, dybtfølte Arbeide. H. P. Holst har holdt en særdeles smuk Mindetaie over Oehlenschlæger (i Efterslægten, hvor Ø. var Descippel) den egner sig til Feulleton Artikkel, og jeg har af Holst faaet et Exemplar til Dem, som ogsaa er givet Hr Delbanco.

Nu hjertelig Lev vel! Hils Deres Kone!

Venskabeligst

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus