Dato: 6. februar 1850
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 6 Februar 1850

Kjære Ven!

Allerede for længe siden skulde De have faaet Brev fra mig, men jeg veed ikke selv, det er aitid blevet udsat, i det snart eet, snart et andet kom med sin Slæde i Veien; i Dag har jeg en heel Deel paa Hjertet og Brevet kommer da, først med de bedste Hilsener og den inderligste Tak for det gamle Aar; De har sendt mig nogle Exemplarer af den lille nydelige Udgave af "Bilderbuch", den er ganske allerkjæreste. De er altid saa opmærksom og god mod mig at jeg bliver ganske forlegen. Maa jeg som en fattig Nytaars Hilsen sende Dem som en lille Feulleton Artikel "Fugl Phønix"; paa samme Blad har jeg afskrevet den Sang der blev sjunget ved 0hlenschlægers Begravelse, vil De benytte den tillige med Meddelelserne, som følger, det beroer paa Dem selv. - Nu kommer jeg dernæst til mit Ærinde; det er min Eventyr-Komedie "Ole Lukøie",der om tre Uger vil komme paa CasinoTheater; det er, tør jeg sige, et Digter-Arbeide, det er en saa ædel Folkekomedie, at jeg venter at den vil blive givet paa de fleste tydske Theatre, paa Tryk bliver den vel 4 eller 5 Ark, altsaa et Hefte til de samlede Skrifter, skal jeg sende Dem Udhængs Ark? Allerede flere Gange, ja for et Par Maaneder siden, kom en Hr Jonas, som jeg første Gang saae sammen med Dr Leo, han ønskede at faae den til Oversættelse og meente det var heldigt, da han var i By med mig - jeg kjender imidlertid slet ikke hans Dygtighed, veed ikke om han staaer i Forhold til Dem etc. etc.; senere har en Hr Rosen været hos mig og ønsket Manuskriptet til Ole Lukøie; Hr Rosen sagde at han havde oversat for Dem, baade De to Baronesser og de sidste Eventyr. Nu er det mit Spørgsmaal til Dem, hvem De vil have at jeg, af disse to Herrer skal give Manuskriptet, eller om det er rigtigere at sende Dem samme, (Udhængs Ark af Originalen) og De har en endnu bedre Oversætter, thi det halve Stykke er paa Vers, rimede Vers, og flere med Pointe! jeg veed De interesserer Dem for mine Arbeiders gode Gjengivelse, altsaa overvei det; jeg vilde ogsaa gjerne have enkelte sendte til Directionen i Wien, Berlin, etc. altsaa var det just godt at det var en Oversætter, som kunde og forstod tillige dette Arangement.

Nu til en anden Sag; jeg har for et Aarstid eller længere siden i et Brev, bedet Dem at sende en Bog, jeg husker ikke hvilken, men een af mine, til Studenten Alexander Beaullieu de Marconnay i Gottingen, han skriver mig nu til at han i tre Aar ikke har hørt fra mig eller ved Nogen faaet en Hilsen. Skulde De have glemt min Bøn. - Mellem Bøger, jeg i Boghandelen har seet fra Tydskland er en "Mährchenbuch". Herausgegeben von W Keschnitz. Schw: Hall. Druck und Verlag von Wilhelm Nitzschke, i samme findes ordret af mine Eventyr, "Der standhaftige Zinnsoldat", - Der Engel - Der fliegende Koffer - Die Störche -" men der er ikke nævnt et Ord om at de ere fra det Danske, eller af mig; er det ikke Uret? Bør det bemærkes. Teubner giver mig i sine Anmældelser ikke mit rigtige Fornavn H. C. Naar De nu snart glæder mig med et lille Brev, da stil min Nysgjærrighed med, jeg har før gjort det Spørgsmaal: Hvor er P. L. Møller. Hvorledes lever Dr Leo, har De sendt ham mine Hilsener, de jeg jevnlig har givet ham. - Af Nyheder her fra Norden, kan jeg blandt andet fortælle Dem, at Claveerspillerinden Jomf: Rieffel fra Flensborg, som en Tid var i Leipzig; De kjendte hende jo, i disse Dage er blevet forlovet i Norge med en hamborg Kjøbmand. Collins Datterdatter Jonna Drevsen, blev i Løverdags ægteviet med den unge Baron Stampe, Stamherre til Nysø. - Ida Thiele er blevet forlovet med Søe-Officeren Vilde; Forlovelser, Bryllupper, Baller og Maskerader, gaaer i broget Dands gjennem Staden, Foraaret begynder allerede i disse Dage, at ride Solskin i By, Isen smelter - "Naar kommer Freden!" det er mit Hjertesuk! - jeg har stor Lyst at flyve ud, men ikke gjennem Krudtdamp eller fremmede Byers Barikader, jeg har en Følelse af: de smukke Dage er forbi, - i det mindste i min Livsalder! - Og nu lev hjertelig vel, hils Deres Kone og Svigerforældre og tænk stundom lidt paa

Deres hengivne Ven

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus