Dato: 27. maj 1833
Fra: H.C. Andersen   Til: I. P. E. Hartmann
Sprog: dansk.

Paris den 27 Mai 1833

Kjære Ven!

Hvor uendeligt Meget har jeg ikke set og oplevet i lidt over en Maaned, hvad skal jeg fortælle af dette evigt vexlende Panorama. I Kassel besøgte jeg da Spohr og han sagde at dersom du vilde, ved en Leilighed sende ham Musikken til Ravnen og han kunne faae en tydsk Oversættelse, da skulde han gjerne gjöre den saa bekjendt han kunne, han skrev mig en lille Canon i min Bog og saae ret meget paa din Composition der. Aloys Schmidt i Frankfurt bad mig skrive sig en Opera Text og lovede at vente saa længe til jeg blev det tydske Sprog saa mægtig. – Rhinen med sine Ruiner paa Viinbjergene har noget blidt veemodigt ved sig, men det fraperer ikke, der er Intet som begeistrer. Paris – ja, det er en By! her maa du komme til, her leve næsten alle vore, jeg mener Europas store Componister, her er Musik og Paris er en lille Verden selv. Det er en herlig opvakt Nation, Kirkerne staae rigtignok tomme, men det er fordi Nationen væmmes ved Catholicismens Theater Efekt og kødige Aands Undertrykkelse! Paa et saa frodigt Friheds Træ maa der jo komme Vanskud og det er der da ogsaa, men hvad er det, lidt letfærdigt, der yttrer sig i Billeder som her hænge offentligt paa Gaden, men som man hjemme kun vilde vise meget fortrolige Venner. Man seer tidt ældre Mandfolk sætte sig ved Lys Dag paa de store Gader og udrette det Nödvendige, ligesom det var eet lille Barn, det fraperede mig særdeles. Der tales af Damer meget ligefrem om at barsle osv. Nylig saae jeg i Theatret en Vaudeville "Sous Clef" hvor et Fruentimmer spiller ganske ene. Hun har lukket sin Dør af og vil ingen denne Aften have ind, Kjæresten, en Soldat, banker paa alle Døre forgjæves, hun er lystig, drikker sin Viin og klæder sig formelig af til Særken, i samme Moment springer Kjæresten gjennem et lille Vindue ind, hun skriger, flyver i Seng, han bag efter og Teppet falder. – / Det gjør meget Lykke, men er dog skrækkeligt, jeg fölte mig virkelig ganske undseelig, men her maa man vænnes til meget. Dog hvorfor see til det Smaalige. Alt andet er stort, kom her til, ikke til Berlin eller München, Paris er Byernes By, den blænder og henriver. Hils din gode Kone, begge de kjære Børn, Zins og alle vore fælles Venner og glæd mig med et lille Brev, du kan i det mindste give mig saa meget som dette i et af Eduards. Hils Bredahl han skal faae Brev. Venskabeligst Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus