Dato: 4. november 1849
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 4 November 1849

Kjære Ven!

hjertelig Tak for Deres sidste venlige Brev! De skulde allerede tidligere have hørt fra mig men jeg har indtil nu siddet og levet i et nyt dramatisk Arbeide, en EventyrComedie, Ole Lukøie, og saa var jeg død for Venner og Verden, nu flyver jeg igen løs, og derfor: god Dag! Tak for de "udvalgte Skrifter", De er altid saa god og opmæksom imod mig, jeg kommer i en stor Taknemligheds Gjæld. Hvad De skriver om Arangementet med den illustrerede Eventyr-Udgave, kan jeg jo ikke have imod, det vil glæde mig at høre ethvert Arangement med mine Bøger, hvorved De kanhave nogen Slags Fordeel. Jeg længes efter at see Suplement-Bindet og beder Dem at lade besørge til mig, strax, et Exemplar. Alt er fredeligt og godt i Kjøbenhavn, jeg haaber ogsaa stærkt paa Freden og en ærefuld Fred for Danmark. Der vil vist gaae lang Tid før jeg, som dansk, glad kan besøge Tydskland, hvor der have viist mig uendelig megen Godhed, og som nu altid naar de gaae mig gjennem Tanken, stemme mig veemodig. I Weimar har jeg mistet een af mine ældre Ven[ner], den gamle Cancler Müller er, som De veed, død. - Af Aviserne seer jeg at Madms: Nissen, den svenske Sangerinde, er i Leipzig; hun er en Sangerske, elegant Skole, Alt! lige op i Panden gaaer det, - men det løber ikke Een ned ad Ryggen ved at høre hende, som det var Tilfælde med Jenny Lind. - Jeg sender Dem her et Exemplar af "Meer end Perler og Guld", som De maaskee en Dag, i Middagstimen løber igjennem. Jeg har benyttet af Raimund hvad jeg syntes om, holdt mig til Sujettet i tusind og een Nat og forresten gydt mit Humeur derind i, saa der nok ikke er megen Smag af det Fremmede. Stykket er nu i een Maaned givet 12 Gange for fuldt Huus i Casino og her rummes 2500 Mennesker, det er nok første Gang i Kjøbenhavn af et Stykke saa ofte er gaaet efter hinanden og med et sligt Huus. Jeg vilde prøve der med, om Folk i Almindelighed, gik ind paa det Eventyrlige, det har stadfæstet sig og jeg vil nu give dem et ganske originalt Arbeide, det, som nu ligger fuldendt. Jeg ønskede at bidrage mit til at Casino blevet Folketheater, at Folk af alle Classer kom der og jeg har, med "Perler og Guld", idetmindste bragt det her til. - Alle Diplomater, rusisk, engelsk etc. have været her ligesom og Skrædere og Skomagere; for 2 Mark kunne ikke Formuende more sig en Aften og det er ganske behageligt at bedrigae her til; min hele Indtægt heraf alle 12 Forestillinger og fremdeles er i alt 100 Species, saa De seer det er ikke for min Fordeels Skyld. Men den skal man nu heller ikke tænke paa. Hvad Nyt her rører sig i Litteratur og Theater vil jeg løseligt opskrive paa et følgende Papir, benyt deraf hvad De vil, til en Spalte i nordischer Telegraph. Hils Dr:Leo! hvorledes har han det!, hvad bestiller han, mon jeg aldrig er i hans Tanke. - En holstensk Dame, der som dansksindet, med sin Familie, har tilbragt et Aarstid her i Kjøbenhavn - jeg kjender hende iøvrigt slet ikke - har skrevet mig til og sendt mig tilog sendt mig nogle Prøver af Oversættelser i tydsk, af Digte, saa vel Christian Winthers, som mine; de synes mig særdeles hældige, hun beder mig anbefale sig hos Dem, dersom Arbeide der i Kjøbenhavn skulde oversætes. Prøve vilde De kunde faae.

Deres Svigerinde Fru Delbanko traf jeg iaftes i Casino-Theatret til "Meer end Perler og Guld", det er mærkeligt hvor godt hun nu taler Dansk, jeg blev ganske overrasket. Vi tal te om Dem, Deres Kone og Svigerforældrene, til hvilke jeg her nu føier mine bedste Hilsener. Hvor i Verden er dog P. L. Møller? Skriv mig engang et Par Ord om ham; han interesserer mig, han har et mærkværdigt Talent for at opfatte et Digterværk og udtale sin Dom, jeg synes han maatte kunde levere fortræffelige Anmældelser. - Hos Eduard Colln er meget Sygdom, begge Pigebørnene, de smaa Stakler, ligge af Gigt-Feber. Fra Frederika Bremer fik jeg et Brev fra London, hun blev her kun i tre Dage og gik strax til Nordamerika. Lev glad og vel!

Deres trofast hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus