Dato: 15. juli 1849
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Sæby ved Lindkjøpping 15 Juli 1849

Kjære Ven!

Paa Grev Saltzas smukke Eiendom nær Roxens Bredder skriver jeg dette lille Brev, De skulde allerede forlænge siden have hørt fra mig; i Stockholm modtog jeg Deres sidste Brev og gav derfra Eduard Collin Besked, saa jeg vil troe at han har modtaget Pengene, som jeg herved foreløbig takker for; jeg vilde strax have skrevet, ogsaa givet Dem nogle Notitser til Telegraphen, men jeg har ikke for Indbydelser, Feste og Udflugter, faaet et Øiebliks Hvile. Leo har vel jevnlig skrevet og da bragt min Hilsen; han sagde en Dag at han vilde give Dem en lille Opsats om Festen for mig her i Stockholm, jeg vil tro e at De i det mindste privat har faaet den. Ja, man har ogsaa her i Sverrig modtaget mig med uendelig Godhed og Interesse; jeg var egenlig ganske forlegen ved en saadan næsten offenlig Hyldest; i Aftonbladet stod et Par Digte, der oplæstes ved Festen. Leo har jeg i Stockholm været mere sammen med end i Kjøbenhavn, hans Personlighed behager mig, han er vist et godt og begavet Menneske. Hils ham hjerteligt naar De sees. - Han har viist stor Omhue for Telegraphen og jeg vil troe De seer Frugter deraf. - Fra Stockholm gjorde jeg en Reise til Dalerne, Landshofdingen i Upsala laante mig sin Vogn, thi De veed en Vogn hører til Livsnødvendighederne i Sverrig, vil man lidt omkring. Et prægtigt Folk, i maleriske Klædninger, en egen Natur og meget characteristisk, jeg tænker det samler sig hos mig til en hed Bog "Fra Trollhatta til Siljan", det bliver enten en Roman eller en Bog liig Bazaren; jeg har et heelt Galleri af Billeder daguerreotyperet paa denne Reise. Folk kjende saa lidt til Sverrigs Natur; jeg har, uagtet det slette Veir, Regn og Kulde, faaet en saadan Interesse for Naturen her at jeg - vil Gud - et andet Aar, gaaer heelt op i Finland og derfra ind i Norge. Denne Gang har jeg kun været Nord for Siljan, i Dalerne, den ligger en to Miil fra Lapmarken. - Jeg var tilbage i Stockholm den 4. Juli, Kong Oscars Fødselsdag, han havde været saa naadig selv at indbyde mig til Festen, han og Dronningen vare saa uendelig elskelige mod mig, ja i een Uge var jeg to Gange til Taffels. Kronprindsen og Prinz Gustavere høist velsignede Mennesker; Beskov levede jeg meget med, og blandt nye Bekjendtskaber sætter jeg især Fryxells, Lindblads og Atterboms. Om et Par Dage forlader jeg det gamle Slot jeg nu er paa og drager til Motala for at gjøre Udflugter omkring den mærkelige Søe Vettern, derfra gaaer det til Kinnekulle og igjen over Trollhatta hjem, da skal De høre mere fra mig, i Dag er det kun til Dem og ikke til Telegraphen jeg skriver. Fra Ingen i Tydskland faaer jeg Brev og til Ingen skriver jeg; Hertugen af Weimar har jo været med mod os, jeg kan derfor ikke skrive, før efter Freden; vel veed jeg han strax er vendt tilbage igjen, jeg kjender ogsaa hans Hjerte og kan gaae ind paa de Baand en lille Første er under i disse bevægelige Tider, men skrive kan jeg dog ikke til ham før vi have Fred! Jeg tog mig det nær at see qans Navn mellem Fjenders. Den første Seir for os Danske, en ordenlig stor Seier, lyder i Dag over til mig i min Eensomhed her, men Blod har den kostet! - Naa, Guds Villie er den bedste med os, jeg haaber paa ham og lyse Dage. - Gud være Danmark god!

Hils Deres Kone og hendes Forældre; tænk venligt paa mig og lad mig ved Leilighed, i Kjøbenhavn, faae to Exemplarer af den nye Udgave af Eventyrene, den hvori de alle findes og som ikke er illustreret, jeg saae denne første Gang i Stockholm; derhen tro er jeg De godt kan sende flere Exemplarer af den illustrerede Udgave og af Biographien, den sidste er der lidt bekjendt. Jeg har talt med flere dygtige Folk om Telegraphen, Mænd som Leo har henvendt sig til og som senere spurgte mig om Bladet, dets danske Medvirkere og om Forlæggeren, at jeg har kunnet sige det Bedste var mig selv en Glæde. - De sidste Nummere jeg saae i Stockholm maa jeg dog, da De selv har bedet mig sige ærlig min Mening, give et Par Ord om, der stod i eet, et Stykke af Lobedanz over dansk Musik, det synes mig uhældigt, han kjender aldeles ikke dertil, seer man og selv de dramatiske Texter giver han feilagtige Forfattere; ligesaa har jeg seet Anmældelser af Bøger, der neppe vilde blive anmældte uden af særdeles intime Venner af Forfatterne, læg Mærke til dette, men husk, dette er sagt mellem os. Og nu hjertelig Lev vel.

Deres Ven

H. C. Andersen.

[I Marginen paa 3die Side:] Josephson er her paa Sæby, arbeider paa lidt til Telegraphen og hilser meget!

Tekst fra: H.C. Andersens Hus