Dato: 2. juli 1849
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Upsala den 2 Juli 1849.

Min kjære søsterlige Veninde! iaftes kom jeg her til Byen,2098 den De seer Billedet af, den lange Bygning nær ved er Landshøvdingens Bolig,2099 deroppe frasagde sig Dronning Christina Sverig; midt for ligger Biblio­theket og Domkirken længer henne. Siden jeg skrev fra Øens Bruk, har jeg set Danemora ,2100 et rædsomt storartet Skue, Sneen laae endnu i Dybet; jeg har været inde i den ene af Upsala-Høie,2101 og da den Gamle, som viser om hørte hvem jeg var, illuminerede hun med 30 Voxlys hele den indre Høi; imorgen gaaer jeg til Stokholm hvor jeg af Kongen er indbudt til hans Fødselsdag den 4de; paa Løverdag2102 tager jeg ud paa Landet til Lagerheims der vente mig og i Ugens Løb er jeg igjen tilbage for at reise til Wettern. Brev fra Dem tør jeg ikke sikkre mig uden i Gothenborg post restante, men det bliver et langt Brev; Jerichau2103 hører jeg er kommet hjem, jeg vil haabe han der bliver paaskjønnet, hils ham hjerteligt ogsaa hans Kone.2104 - Det er en meget kold, vaad Sommer, man lægger her endnu i Kakkelovnen. Med en underlig Sorg tænker jeg paa den Tid jeg seer imøde hjemme! Hils Deres Søster, hendes Mand og Sønnerne. Ind­lagte lille Brev lader De jo nok besørge til Fru Balling.2105 - Siig mig om Frøken Bremer er endnu i Danmark og om hendes: Livet i Norden noget­steds findes trykt.2106 Taler De med Reitzel,2107 da siig ham at alle Boghand­lerne i Sverrig jamre for mig at de ikke kan faae af mine Skrifter fra ham, de spørges derefter, Derimod sender han kun af de hjemme betyde­ligere agtede Danske Forfattere. - Hils den kjære Broder Christian og ogsaa Worsaa! lev vel

Broderen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus