Dato: 27. maj 1849
Fra: H.C. Andersen   Til: August Bournonville
Sprog: dansk.

Stockholm den 27 Mai 1849

Kjære Ven!

Iforgaars Aftes kom jeg hertil og iler med at sende Dig Skizzen til den lille Ballet-Opera, saaledes som den paa min Reise har gestaltet sig; jeg vil haabe, at jeg er gaaet rigtig ind i din Idee, og beder Dig, om mulig med først Post at give mig Underretning om, hvad Du har at bemærke, hvad Du vil tage fra, eller hvad Du troer maa tilføies. Giv Glæser en Afskrift heraf; det har han særdeles ønsket, da han vilde overtænke Handlingen. Du meente, at Fru Heiberg kunde være Valkyrien, at hun gjerne kunde tale; men jeg har, ved ret at overveie Sagen, troet, at det blev det naadeligste slet ikke at tage Fru Heiberg med; desuden ved at lade Hovedpersonen tale, forstyrres den egenlige musikalske Eenhed, og hvad der vil være af temmelig Vished er, at Fru Heiberg nok ikke gjerne overtager ensaadan Rolle; hun er jo meget svag og maa skaanes - vi have ikke mange Perler som hende; jeg foreslaaer at Valkyrien bliver et stort Syngeparti, der kan gives til Bergnehr eller Jomfru Lehmann. - Jeg vil i disse Aftener udarbeide det Hele og da, saasnart jeg faaer Brev fra Dig, gjøre de Forandringer, Du efter den givne Plan ønsker gjort, og da øieblikkelig sende Dig og Glæser det Hele. (Adresseer Brevet til mig til vor Minister Bille).

Og nu, da jeg har Forretningerne fra Pennen trykker jeg venlig Din Haand over Klipper og Søer og sladdrer lidt med Dig og Dine!

Jeg er gaaet over Land fra Helsingborg til Göthaborg, derfra tog jeg Kanal-Veien, i en Hunde-Kulde, nu sidder jeg her i Hotel Frankfurth, det er med Eet blevet Sommer, italiensk, brændende Sommer, det er Pintsedag i Dag, alle Klokkerne ringe, Skibene flage, men inden i mig er det ikke saaledes festligt, det er første Gang jeg ikke føler mig frisk og glad i Sindet ved at være ude.

"Hvorledes staaer det til Hjemme!" Den Tanke kommer altid! Hils paa det Kjærligste Din Kone, hendes Moder og Søster samt Børnene. Næste Gang et længere og bedre Brev.

Din hengivne Ven

H. C. Andersen

Valkyrien

Ballet-Opera i to Acter af Bournonville. Musik af Glæser. Text af H.C. Andersen.

Første Act.

En stor, rummelig Bjælke Stue, Ildsted midt paa Gavlen [ændret til Gulvet], Baggrunden aaben, man seer Havet. Liden Embla sidder med sine Piger, hver ved sin Væv, de synge en Sang om deres Dont, Embla om sin Brudestads og sin Brudgom; de dandse og lege; - Brudgommen Thoralf "Kongers Overvinder", kommer fra Vikkingetog med Skatte og Fanger. Vexelsang. Dands, f Ex characteer danse af Fanger, imid lertid sees oven over i Bjælkelugen, Thoralfs Valkyrie, hun synger at Helten sygner i Kjærligheds Arme, at Bjælkestuen er trang, at han ikke er Emblas men hendes og hun forsvinder. - Brylluppet tilberedes, da kom mer en Ungersvend, det er Valkyrien selv, mælder, at en Søekonge er Landet til Holmgang og æsker til Kamp. Thoralf væbner sig. Skilsmisse. Valkyrien synger: "Han er min!"

Anden Act.

Valhalla. Vexelsang mellem Thor og Freia om Kamp og Elskov, den skildrer Thoralf og Embla, Holmgangens Kamp; man hører nede fra Jorden Bulder og krigerisk Sang, Valkyrier svæve op med faldne Helte, endelig kommer Valkyrien med Thoralf, der hilses af Thor og Freia, hun minder ham om Embla, hans Tanke bøier sig mod Jorden, man hører Sang, det er ved hans Gravhøi der steensættes, Emblas Klage naaer til Valhal, dog høiere og stærkere istemmer Valkyrien sin Sang, og Einherie Dandsen og Kampen begynder, i hvilken Thoralf tager Deel og rækkes Hornet af Valkyrien.

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter

Stockholm den 27 Mai 1849

Kjære Ven!

Iforgaars Aftes kom jeg her til og iler med at sende Dig Skizzen til den lille Ballet-Opera, saaledes som den paa min Reise har gestaltet sig; jeg vil haabe, at jeg er gaaet rigtig ind i din Idee, og beder Dig, om mulig med først Post at give mig Underretning om, hvad Du har at bemærke, hvad Du vil tage fra, eller hvad Du troer maa tilføies. Giv Glæser en Afskrift heraf; det har han særdeles ønsket, da han vilde overtænke Handlingen. Du meente, at Fru Heiberg kunde være Valkyrien, at hun gjerne kunde tale; men jeg har ved ret at overveie Sagen, troet at det blev det naadeligste slet ikke at tage Fru Heiberg med; [thi rettet til:] desuden ved at lade Hovedpersonen tale, forstyrres den egenlige Musikalske Eenhed, og hvad der vil være af temmelig Vished er, at Fru Heiberg nok ikke gjerne overtager ensaadan Rolle; hun er jo meget svag og maa skaanes - vi have ikke mange / Perler som hende; jeg foreslaaer at Valkyrien bliver et stort Syngeparti, der kan gives til Bergnehr eller Jomf: Lehmann. - Jeg vil i disse Aftener udarbeide det Hele og da, saasnart jeg faaer Brev fra Dig, gjøre de Forandringer, Du efter den givne Plan ønsker gjort, og da øieblikkelig sende Dig og Glæser det Hele. (Adresseer Brevet til mig til vor Minister Bille).

Og nu, da jeg har Forretningerne fra Pennen trykker jeg venlig Din Haand over Klipper og Søer og sladdrer lidt med Dig og Dine! - Jeg er gaaet over Land fra Helsingborg til Götheborg, derfra tog jeg Kanal-Veien, i en Hunde-Kulde, nu sidder jeg her i Hotel Frankfurth, det er med Eet blevet Sommer, italiensk, brændende Sommer, det er Pindsedag i Dag, alle Klokkerne ringe, Skibene flage, men inden i mig er det ikke saaledes festligt, det er første Gang jeg ikke føler mig frisk og glad i Sindet ved at være ude. "Hvorledes staaer det til Hjemme!" Den Tanke kommer altid! - Hils paa det Kjærligste din Kone, hendes Moder og Søster samt Børnene. Næste Gang et længere og bedre Brev.

Din hengivne Ven

H. C. Andersen /

Valkyrien

Ballet-Opera i to Acter af Bournonville. Musik af Glæser. Text af H.C. Andersen.

Første Act.

En stor, rummelig Bjælke Stue, Ildsted midt paa [overstr: Gulv] Gulvet, Baggrunden aaben, man seer Havet. Liden Embla sidder med sine Piger hver ved sin Væv, de synge en Sang om deres Dont, Embla om sin Brudestads og sin Brudgom; de dandse og lege; - Brudgommen Thoralf "Kongers Overvinder", kommer fra Vikkingetog med Skatte og Fanger. Vexelsang. Dands, f Ex characteer danse af Fanger, imid lertid sees oven over i Bjælkelugen, Thoralfs Valkyrie, hun synger at Helten sygner i Kjærligheds Arme, at Bjælkestuen er trang, at han ikke er Emblas men hendes og hun forsvinder. - Brylluppet tilberedes, da kommer en Ungersvend, det er Valkyrien selv, mælder, at en Søekonge er Landet til Holmgang og æsker til Kamp. Thoralf væbner sig. Skilsmisse. Valkyrien synger: "Han er min!"

Anden Act.

Valhalla. Vexelsang mellem Thor og Freia om Kamp og Elskov, den skildrer Thoralf og Embla, Holmgangens Kamp; man hører nede fra Jorden Bulder og krigerisk Sang, Valkyrier svæve op med faldne Helte, endelig kommer Valkyrien med Thoralf, der hilses af Thor og Freia, hun minder ham om Embla, hans Tanke bøier sig mod Jorden, man hører Sang, det er ved hans Gravhøi der steensættes, Emblas Klage naaer til Valhal, dog høiere og stærkere istemmer Valkyrien sin Sang, og Einherie-Dandsen og Kampen begynder, i hvilken Thoralf tager Deel og rækkes Hornet af Valkyrien.

H. C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 56, 17-18)