Dato: 17. maj 1849
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 17 Mai 1848 [c: 1849]

Kjære Ven! imorgen tidlig reiser jeg til Stockholm, men før jeg tager bort maa jeg dog sende Dem min venlige Hilsen; jeg havde haabet at høre fra Dem før Afreisen, thi jeg vil troe De har faaet mit sidste Brev; jeg forudsætter nu at det er de store Begivenheder i Sachsen, som vist der maa afficere Alle, der ikke har givet Dem Ro til at skrive, naar De nu faaer Leilighed der til, send da kun som sædvanlig; gjennem Justitsraad Collin faaer jeg det atter tilsendt; faaer jeg en Vexel, da giv kun den ogsaa til ham, han har lovet at besørge Alt ihast til mig. - De skal fra Stockholm faae Brev og litteraire Notitser, De faaer i disse Dage en lille Artikkel om Udstillingen her i Kjøbenhavn; i Sverrig skal jeg interessere mig for Telegraphen, som om det var mit eget Kjære Barn. Frøken Bræmer er endnu her i Byen; hendes lille Skrift: Livet i Norden, som De ganske vist erholder til Telegraphen, har hun bestemt at bearbeide endnu mere, give det større Udstrækning, det vil hun gjøre i Ro og Mag og dertil har hun udseet at finde Tiden ved et Ophold hos Ingemann ude i Sorø, om en otte Dage er hun vistnok der. Bring min hjertelige Hilsen til Deres Kone og hendes Forældre og tænk selv med uforandret Venskab paa Deres inderlig hengivne

H. C. Andersen.

E.S.

Kunde De ikke have Lyst til at skrive et Par Ord til Lieutenant Pedersen, der er i Fangenskab, sende ham det Hefte af Eventyrene med det gamle Huus i og faae ham til i sin Eensomhed at gjøre Tegninger til det lille Hefte, tænk derpaa.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus