Dato: 19. april 1849
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 19 April 1849

Kjære Ven!

I den sidste Tid har det ikke været mig mueligt at bestille noget, endsige skrive Breve, og dog havde jeg Noget at svare Dem, at tale med Dem om; altid kom Trykket tilbage, Tanken om Fædrelandets Sorg og Nød, jeg veed Intet der mere har rystet mig, end Efterretningen om vor Ulykke ved Eckernførde; der var altid en Poesi om det danske Flag, der var Noget saa stolt, saa opløftende ved de mange store Minder - jeg har kjendt personlig de Officerer, som sprang i Luften, jeg har Venner mellem de Fangne, De vil forstaae min Bedrøvelse; senere have vi vundet en lille Land-Seier ved Als, taget to Kanoner; de tydske Blade give en aldeles modstridende Efterretning, men den er falsk; jeg begriber ikke hvorledes der i den Grad kan skrives Usandhed. Imidlertid begynder jeg dog endnu at haabe paa Fred og ærefuld Fred for os, men hvorledes, ja, jeg combinere det ikke! - Foraaret kommer allerede, Blomsterne mylre frem, og jeg trænger ogsaa til at aande, at flyve ud, det vil imidlertid dog beroe paa Krigsbegivenhederne, jeg kan ikke forlade mit Hjem, saalænge her endnu maa blodig kjæmpes for det, jeg udholder ikke at være borte, dog vor Herre kan sende gode Dage snart, og i denne Fortrøstning er det at jeg tænker paa at reise til Sverrig, ja heelt op til Torneå og Haparanda for at see Midnats-Solen; jeg bliver et Par Maaneder borte. De skrev mig til sidst, om jeg vilde have mit Honorar for "Baronesserne" til "Ostern"; Paasken var netop for Døren, da jeg fik Brevet, siden har jeg kun tænkt lidt paa Pengene, men naar jeg vil reise, bliver det nok dog fornuftigst at huske paa disse, altsaa kan De, vil De da til først i Mai-Maaned sende mig hvad der kan tilfalde mig, efter at De har draget fra hvad De f Ex til Bogbinder etc. har udlagt for mig med Hensyn til de Exemplarer der ere blevne udstyrede for mig til mine Presenter. - Før jeg faaer Subsidier fra Dem bliver der ikke noget af den forhaabede Reise, altsaa, een af de første Mai-Dage hører jeg fra Dem. - Jeg skal i Sverrig tage mig af Telegraphen og De skal derfra ogsaa faae Breve fra mig, som De rimeligviis kan trykke; jeg maa i høi Grad rose Deres Blad, og af æstethiske Artikler interesserer mig i høi Grad de af P. L. Møller, han er et sandt Talent, hils ham ret meget fra mig. - Jeg har fornyelig fra Delbanko faaet et trykt "Mindelses Brev" De har nok besørget det - fra en Boghandler Ferdinand Jansen i Weimar, om at faae tilbage eet mig i December 1847 tilsendt Blad for "Schillers Album"; vil De gjøre mig den særdeles Tjeneste at lade skrive et Par Ord til bemældte Boghandler, at jeg vil med Glæde sende et saadant paa skrevet Blad, men at jeg aldrig har modtaget et saadant; er det sendt, som han skriver, i December, da have vist Schleswig-Holstenerne ladet det ligge hos dem; dersom et nyt sendes mig, og De, kjære Ven, vil besørge det da skal Hr Boghandler Jansen strax faae det efter Ønske tilbage. Er De ikke saa god strax at besørge dette meddeelt ham. - Jeg skriver til Dem en Artikkel over Kunstudstillingen. Hils venligt Deres Kone og Svigerforældre. og tænk imellem lidt paa Deres trofast hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus