Dato: 16. januar 1849
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 16 Januar 1848 [c: 1849]

Kjære Ven!

Da jeg iforgaars var hos Frøken Bremer, og jeg sagde hende at Indledningen til hendes sidste Roman var sendt Dem, og at De rimeligviis optog den i "Telegraphen", beklagede hun, at der i samme Indledning, et Sted, var noget mangelfuldt, der hvor hun talte om dansk Litteraturs Indvirkning i Sverrige og at hun var tilsinds, naar der kom et nyt Oplag paa Svensk, hun da vilde tilføie det der, men at hun ønskede at dersom De benyttede "Indledningen", De da strax vilde tage med dette Manglende, give denne Rettelse, og at Oversætteren af hendes Bog, saaledes allerede kunde faae det. - Imorges fik jeg den lille Tilsætning, som jeg sender Dem i hendes egen Haandskrift; jeg synes at De kunde med lidt andre Typper, end de i det hele Stykke, fremhæve det og da i en Note tilføie f Ex. "Af Forfatterinden, der tilfældig erfarede at Indledningen til hendes sidste Roman vilde i tydsk Oversættelse blive optaget i Telegraphen, har Udgiveren godhedsfuld modtaget det her fremhævede Stykke, som Forfatterinden, for fuldstændigheds Skyld vil tilføie, i den tilkommende ny svenske Udgave, og som hun ønskede at muelige Oversættere allerede strax optog!"

- Kan De, Kjære Ven, udtrykke det kortere og tydeligere, da overlader jeg det til Dem, men Meningen har jeg givet.

Jeg har skrevet for Dem en Anmældelse af Bogen, basseret lidt paa den tidligere" Syskonlifvet", i denne Uge f aaer Delbanko den.

De har dog været saa god at sende Frøken Ahlewardt et Exemplar af Baronesserne; jeg ønskede ogsaa at P. L. Møller, fra mig, fik et Exemplar, samt mange venlige Hilsener; han har altid viist mig Venlighed og Retfærdighed, og hvad godt han i Hjemmet har sagt om mig Som Digter, da andre Folk ikke vilde, eller ikke turde, haaber jeg han engang ogsaa skal faae Retfærdighed for.

Venlige Hilsener til Deres Kone.

Deres inderlig hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus