Dato: 9. december 1848
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Kjøbenh: 9 December 1848

Kjære Ven!

Efter at jeg havde afgivet mit sidste Brev til Dem, med Tak for de deiligt illustrerede Eventyr, fik jeg først det De havde sendt til mig; det har nok ligget inde i en Pakke! - Jeg skriver altsaa nu igjen for at besvare eet og andet. Mit Forskrækkelses-Brev over Baronesserne, kan De ikke have taget mig ilde op og det tyder da heller ikke Deres Brev hen paa; jeg husker ikke mine Ord, men jeg husker min Følelse for Dem og at jeg ikke tvivlede paa Deres Løfte, men kun var i Spænding over Forklaringen. - Der kan neppe være noget Udtryk jeg bør bede Dem undskylde og altsaa ere vi lige hjertelige gode Venner; min Angest for selve Skinnet af at bryde mit Ord mod Nogen, vil De respectere og tage til Indtægt for Dem selv i Alt hvad jeg kan sige og afgjøre med Dem i lignende Tilfælde. - Jeg længes nu uendelig efter at høre fra Dem hvorledes Baronesserne optages og gaae af. Til Arvestorhertugen af Weimar, til Fru von Eisendecher i Oldenburg, Charles Boner i Regensburg og de to til Dresden glemmer De ikke, og uden Stads, ingen videre Indbindning, med Undtagelse af det til Weimar, og dog ikke for kosteligt; vi maa spare i disse trange Tider. - Pedersen har jeg ikke truffet, men jeg skal nok afhandle det med ham, De skriver om, jeg vil haabe han, og vi med, faae Fred der til, thi i Kanonbaad kan han ikke sidde og tegne. Jeg i det mindste kunde ikke. - Mit Forspil til Theatret trykkes der paa, De skal strax faae et Exemplar; i alle Tilfælde vil De kunde drage Ideen ud deraf og oversætte, i det mindste een Scene, den hvori Holberg og Oehlenschlæger feires; det er i riimfri Vers, der altsaa lettest kunne gjengives. I Anledning af Deres Spørgsmaal om "Reisebreve fra Engeland", da skal jeg tage min Dagbog frem og see hvad der lod sig gjøre, et Par Skizzer vilde der vel altid kunde gjøres, men derom skal De senere høre. Hvad Telegraphen angaaer, da omtales den, i de forskjellige Kredse jeg kommer, særdeles vel; jeg troer den meer og meer kommer i Huus. Den Anmældelse, over samme, jeg saae i "illustrirte Zeitung" glædede mig særdeles, jeg har gjort Mange opmærksom paa den; * der lyder et venligt forsonende Ord over til os; jeg vilde saa gjerne at vore Blade skulde optage det; jeg har sagt det til Lose og Delbanco, om der ikke kunde kradses lidt op i Bladredacteurernes Opmærksomhed derfor. - Frøken Bræmer skulde da endelig i Dag komme fra Malmö hertil, men vi have nu paa tredie Dag saa tyk Taage, at ingen Skibe komme eller gaae; nu venter jeg hende imorgen, thi det blæser ude, Taagen løftes og Maanen kommer, om ikke til Syne, saa dog med Kræfter. - Siig mig om De har hørt noget fra Holland, fra Van der Vliet. Kneppelhout etc. Fra den sidste har jeg i disse Dage faaet et nyt Arbeide i to Bind: Opuscules de Jeunesse par J. Kneppelhout. Edition complete. Leyde 1848. - Har De ikke faaet Svar, send da endelig Van der Vliet et tydsk Exemplar af Baronesserne og ved den Leilighed rusk ham i Ærmet, han har, som sagt, de fleste Forbindelser, og det forekommer mig at det maa falde i hans egen Interesse. Og nu hjertelig Lev vel! hils Deres Kone, husk Svigermoder og Svigerfader lidt paa mig og seer De andre af mine Bekjendter da hils.

i hast

Deres inderlig hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus