Dato: 6. december 1848
Fra: H.C. Andersen   Til: Johan Ludvig Heiberg
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 6 December 1848.

Kjære Professor Heiberg!

De forestiller Dem neppe, hvormeget De og Deres have glædet mig og gjort mig vel ved den hjertelige, venskabelige Modtagelse i Mandags. Siig Deres Moder og Deres Kone, hvorledes jeg ret af Hjertet takker dem og holder af dem begge To. Gid jeg ved tilkommende Arbeider maa voxe lidt fast derinde i Deres Hjem!

De kjender ikke mine tidligere Romaner; af disse er, som De veed, »Improvisatoren« den, der er gaaet over til de fleste Lande, - man har endogsaa beæret mig med at optage den i »Standard Novels«. Hvilke Mangler der imidlertid er ved Bogen, føler Ingen bedre end jeg; dog, det, der har baaret den frem, og som maaskee i Aaringer vil holde den oppe, er den friske og troe Skildring af Italien og dets Folkeliv; dersom De heri bliver enig med mig, vil jeg være meget glad; Bogen [1. del: Brev, 2. del: Brev] , den maa da selv bestemme Dem til, om De læser den ud. En Plads faaer den i Deres Stue, og altid vil den sige Dem, hvor høit jeg skatter Deres Dom, og hvor inderligt jeg fra dette Øieblik ønsker at vise Dem og Deres mit hengivne Sind.

H.C. Andersen.

Tekst fra: Breve og Aktstykker vedrørende Johan Ludvig Heiberg