Dato: 30. november 1848
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 171. Fra Henriette Wulff.

Torsdag Kl 5. [30.11. 1848] .

Jeg har den hele Dag tænkt paa at skrive Dem til, men et længere Brev end dette nu bliver, da Buddet venter, Meget havde jeg paa Hjerte, som jeg vilde tale med Dem om, thi det forekommer mig som laae der en Taage mellem os, dog den svinder vel, naar det en Dag bliver ret klart Soelskin hos Dem, thi Deres gamle søsterlige Veninde seer De rigtignok ofte, og i den senere Tid vel ofte gjennem en slig kunstig Taage, som Gud maae vide hvor kommer fra.

Men nu nok om det, De er mig dog altid min inderlig kjære Broder, om jeg end aldrig meer kan gjøre eller være Dem tilpads. - Penelli2016 staves saaledes. - Søndag skal Broder Chr: være sejlklar for at bringe Grev Reventlaw til Vismar,2017 han gaaer ventelig tilbage til London. Deres Ro­man har hele Dagen ligget forseglet for at vandre til Dem, jeg har haft en stor Fornøjelse ved at læse den, og Meget vilde jeg gjerne tale med Dem om deri. Angaaende Det

De læste for os i Gaar,2018 kan jeg ikke sige Dem med hvilken sand Glæde jeg tænker paa at det vil føje en dejlig frisk Blomst til Deres Digterkrands!

Farvel kjære Andersen! Vær venlig og god, som De er i Grunden det bedste Menneske paa Jorden! Jeg længes umaadelig efter at tale lidt langt og hyggeligt med Dem, og ret i Roe høre mere om hvad vi i Gaar saa flygtig blev glædet med. Kommer De ikke snart?

Deres uforandrede Søster Jette.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost