Dato: 21. november 1848
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Kjøbenh: 21 Nov: 1848

Kjære Ven!

Det var en reen Aftale mellem os at før efter den 14de November skulde intet tydsk Exemplar af "De to Baronesser" udkomme hos Dem, min hele Indtægt fra Engeland og mit Ord er sat derpaa; jeg er forvisset om at jeg har kunnet stole paa Dem, men desuagtet er jeg i Øjeblikket i en pinlig, ulykkelig, Stemning. Med det Nummer af "Telegraphen" der udkom den 10de November, følger en Prospectus med over Bøger der ere udkomne hos Dem og i den staaer "De to Baronesser". - AItsaa den 10de allerede, maaskee tidligere kan denne Prospectus, der, som jeg er forvisset om, siger noget der ikke er, være sendt til London, Bentley kan have faaet den, og om jeg ikke lider pekuniært Tab, paa Grund af hans Venskab for mig, kan han dog betvivle min Qrdholdenhed. Berolig mig med næste Post med Forsikring om, at De kan tydeliggjøre, om det behøves, at intet tydsk Exemplar er kommet ud fra Deres Huus før efter den omtalte fjortende, skriv det til Hr Delbanco eller mig selv og ikke gjennem Telegraphen. - Her i Kjøbenhavn er til Dato endnu Bogen ikke udkommet paa Dansk; Deres Anmældelse om den tydske, alt bemærket, dog denne Sag bliver her mindre mod det Betydeligere hvad Engeland angaaer. - Lev hjertelig vel og skriv snart til

Deres hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus