Dato: 11. november 1848
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

[øverst på siden tilskrift ved Carl B. Lorck:]

Det maae være en Misforstaaelse. Telegraphen No 10 udkom den 8 Decbr. Bogen turde først udgaae den 14. Nov. Prospecten behøver jeg ei. Paa Prosptecten staaer rimeligviis Neuigkeiten eller noget lignende. C B Lorck.

[HCAs håndskrift:] Kjøbenh: 11 November 1848

Kjære Ven!

Samme Dag jeg sidst sendte Brev til Dem, blevet et lille literairt Arbeide overdraget mig her hjemme, et Arbeide der ganske træder ind paa Digternes Gebeet, som jeg havde Lyst til og strax maatte tage fat paa, dette har jeg først fuldendt i Dag og kan derfor først nu igjen tage fat paa hvad jeg har til Dem, dette tjene til min Undskyldning at De før ikke seer det belovede. Hvad der imidlertid har beskjæftiget mig, er endnu en Slags Hemmelighed, jeg skriver det derfor ikke, men som sagt det gaaer ganske ind i "det Skjønne", naar det bliver benyttet, skal jeg strax sende Dem et Exemplar, da det mueligviis kan benyttes som en Feulleton-Artikkel i "Telegraphen". Hvordan gaaer det med dens Udbredelse i Tydskland, her synes Interessen meer og meer at komme, men her er det jo mindre vigtigt. - Det halve Eventyr til Dem har jeg færdig. - Frøken Bremer er endnu ikke kommet, hun er bestandig i Skaane og skriver hun kommer her over snart. - Paa Theateret er en Mængde Nyheder, som De skal faae fra mig. - Hvad Romanen De to Baronesser angaaer, da er det ikke mueligt for Bjanko Luno at faae den trykt før den 22de i denne Maaned, han har fuldtop af Rigsdags Sager, som tager Tiden Nat og Dag. - Jeg beder Dem derfor paa det indstændigste ikke før sidst i Maaneden at lade noget tydsk Exemplar komme her til, om De overhovedet lader noget komme, da jo alle Folk kjøbe den danske Original, men jeg beder Dem at De endelig ikke før efter den 22 anmælder i Telegraphen der kommer her til, at den tyd ske Udgave alt er ude, det vil give Anledning til Bemærkninger og er tillige min Følelse særdeles imod. Delbanco har imidlertid forsikkret mig at den tydske Udgave umuelig bliver færdig før den 22, men jeg vil dog her sikkre mig. - Hils hjerteligt Deres Kone og tænk venlig paa

Deres hengivne Ven

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus