Dato: 21. oktober 1848
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 21 October 1848

Kjære Ven,

iaftes først modtog jeg Deres Brev dateret den 11te; Deres Ønske, at jeg skulde skrive Bentley til om Forandring paa Tittelen med Hensyn til den tydske Udgave, kommer nu forseent, thi efter al Rimelighed er Romanen udkommet netop den 21 September. Jeg skrev øieblikkelig til Bentley, da De havde talt med mig i Kjøbenhavn og jeg skrev saaledes som vi den Gang aftalte. Den engelske Udgave har jeg endnu ikke seet, og muelig staaer der heller ikke om nogen Termin af 6 Uger, dog det kan jeg nu ikke nøiagtig afgjøre. Deres Forslag at optage i nordiske Telegraf en Episode af Romanen er jeg meget imod; med en ganske ung Forfatter der første Gang optræder kan det gaae, men jeg finder det aldeles urigtigt med en ældre; det er ikke godt at sønderlemme et Heelt og stille det sønderlemmede til Skue; ja naar Bogen var udkommet og De giver en Kritik, da kan, i en saadan, vel en Episode udpeges, dersom der er en saadan, som giver et heelt Billede. Riv endelig ikke Romanen itu til Blad-Artikel, lad Folk faae den heel og frisk! jeg skal da sikkert opfylde Deres andet Forlangende, at give Dem til Juul et nyt Eventyr. Jevnlig skal De faae Artikler fra mig. Jeg har alt i Dag været hos Deres Svoger og optegnet forskjellige svenske Forfattere Bladet kunde sendes til og jeg vil til fem af disse lade følge et lille Epistel fra mig, om det maaskee kan være af Virkning. I Alt hvad jeg kan være Dem til Nytte kan De stole paa mig, som paa nogen af de nærmeste Venner. Men husk, hele Romanen paa eengang og ikke før jeg opgiver Datoen. - Det var mig ubehageligt at see i Telegraphen N° 2 hvad De i Deres Brev kalder en Sætter-Feil, noget jeg ikke forstaaer. - Saa godt som Alle i Kjøbenhavn veed at "H. C. A. in K" er mig; det er jo en kjøbenhavnsk Witz at nævne mig for Kortheds Skyld H. C. A. Da første Nummer af Telegraphen kom, hvori ogsaa stod en lille Replik til mig kom strax den Ene efter den Anden løbende og spurgte: har De seet i Lorcks Blad, der staaer Noget til Dem. Ved nu at læse hvad "Sætteren" giver mig i N° 2, kommer strax en Forestilling om noget Pjank og Ærgrelse fra min Side, som affærdiges af Dem. Det er vel rigtigst at De i et følgende Nummer giver samme Replik til den det gjælder, og siger "H. C. A. in K" at det var slet ikke ham det gjældte. - Undskyld denne lange Snak, men, som sagt, det var mig ubehageligt.

Og nu mit venlige Haandtryk ovenpaa! det nye Eventyr skal nok komme betids til Julen, hver anden Uge kan De gjøre Regning paa en lille Artikel fra mig og naar Frøken Bræmer kommer, jeg venter hende i næste Uge, skal jeg nok tale hende varm for Deres Tidende. Hils nu smukt Deres Kone og, Svigerforældre; siigmig lidt hvorledes det gaaer med Holland og Forfatterne der. - Og nu lev vel, Kjære!

Deres meget hengivne

H. C. Andersen.

i stor hast!

vend om!

NB. I anden Deel af Romanen, IV Capitel hvor Elimar taler om Kjæmpeskibet, staaer: "I alle Træklodsene i Tougene ere Kroer", vil De rette dette til det sømandsrigtige: "I alle Blokhusene i Takkelagen er Kroer etc" Matrosens Navn veed jeg ikke om Afskriveren har skrevet ret, der skal staae: Jap-Lidt-Piders

Tekst fra: H.C. Andersens Hus