Dato: 14. oktober 1848
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 14 October 1848

Kjære Ingemann!

Deres venlige Brev har gjort en stor Omvei over Fyen, for at komme til mig i Kjøbenhavn, hvor jeg har været allerede fjorten Dage. Jeg vilde saa gjerne, paa Hjemveien, have været lidt i Sorø, men jeg blev længere paa Glorup, end jeg havde ventet; vi havde der stor Indqvartering af Svenske, vi vidste at de neppe blev længe og jeg lovede at blive til de reiste, det trak imidlertid ud og netop da de tog afsted fik jeg et Brev fra Frøken Bremer at hun havde stor Længsel efter at see Danmark og at hun ikke vilde opsætte det med at komme, men vilde alt i de første Dage af October indtræffe, og hun bad mig være sig lidt til Tjeneste, jeg bestemte mig da strax til at reise hjem, og uden Ophold paa / Veien; saaledes kom jeg til Kjøbenhavn for en fjorten Dage siden og fik ikke seet Dem og Deres Kone i Sorø, nu maa jeg bede Dem modtage mig venligt en anden Tid. Frøken Bremer er imidlertid ikke kommet endnu, men derimod et Brev fra hende, at hun er i Skaane, og indtræffer først i Slutningen af denne Maaned; hun vilde gjerne i Huset hos en elskværdig Vertinde, hvor hun kunde have Kaffe, Thee, to Værelser og, hvis det kunde skee, ogsaa Maden, men hvor finder jeg saadan en Vertinde, især da hun vil have Bopæl i Ugeviis for at prøve; veed De eller Deres Kone Nogen; jeg har tænkt at det var bedst hun tog ind hos Løbels i Hotel royal , det er jo en net Kone, lidt dyrere bliver det vel der, end i et privat Huus, men saa er Beqvemmelighederne ogsaa flere. Frøken Bræmer sender Hilsener til Dem. Mit Ophold / i Fyen var høist behageligt; vi havde paa Glorup en særdeles vakker Oberst, syv otte Officerer, en Capitain, en Præst og en Læge, desuden 40 Musikanter og en stor Deel Menige. Det var alle prægtige Mennesker. Hver Dag havde vi Musik og Folk kom fra Omegnen og fyldte de lange Aleer. Hver Søndag var Gudstjeneste i Borggaarden; Regimentet marscherede ind med fuld Musik, stillede sig i Gaarden og afsang en Psalme; Præsten traadte ud paa den høie Steentrappe, der var belagt med et stort Teppe, derfra holdt han sin Prædiken. Det var høitideligt gribende, dog herligst var det at høre Soldaterne holde deres Morgen og Aftenandagt. - Paa den aabne Landevei stode de opstillede, en Underofficeer læste en kort Bøn og nu sang de Alle, uden Musik en Psalme; jeg saae mange af vore gamle Bønder staae med blottede Hoveder og foldede Hænder, tæt ved og tage Deel deri. - Om Aftenen spillede Musikanterne / Violin og saa dandsede Tyendet i Borgstuen; der var forstaaelse, en god Sæd er lagt, bedre end om de havde gjort Sværd-Slag. Vi vare alle gjensidige bedrøvede ved Skilsmissen! Det er deiligt at faae Mennesker kjære! - Jeg boer nu i Nyhavn paa Solsiden, det næst sidste Huus ude i Havnen, med en mageløs deilig Udsigt lige til Sverrig! jeg seer hele Christianshavn, hele Holmen over til Børsen og Maanen skinner i disse Aftener saa deiligt paa Vandet. Iaftes gik Øehlenschlægers Kjartan og Gudrun, det er meget interessant, gjorde stor Lykke og Fru Heiberg var overordenlig herlig heri! Det er mærkelig hvilken Friskhed i Aanden den gamle Øehlenschlæger har! - Glæd mig snart med et lille Brev. Nyhavn, Byens Side No 34. - Min Roman er kommet ud i London, men endnu veed jeg ikke mere, de trykke her allerede paa anden Deel, den faaer Navnet: De to Baronesser. Den kommer til Dem omtrent om fire Uger. Hils Deres kjære Kone, hils Øehlenschlægers og glem ikke Deres trofaste hengivne.

H.C. Andersen

E.S. Grev Jellachichs staaer nu for Wien for at storme løs. Det er rædsomme Tider! -

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 251-54)