Dato: 30. september 1848
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 30 Sept 1848

Kjære Ven!

igaar kom jeg her til for at blive Vinteren over, og De skal nu stadig og jevnlig høre fra mig. Paa Reisen gjennem Nyborg hørte jeg efter paa Posthuset om der ikke var Brev til mig, og jeg modtog da Deres sidste, som Eduard Collin netop havde afsendt Dagen forud. Dette ligger for mig og skal her besvares. - Frøken Bremers Roman, som jeg ikke havde med i Fyen og ikke der kunde erholde, skal jeg nu tage mig af og De skal, men ikke til det første Nummer, thi det kan jeg ikke, snart faae nogle Ord til Afbenyttelse. Frøken Bremer selv Venter jeg hver Dag her til Kjøbenhavn, hun har mældt mig sin A[n]komst og bedet mig skaffe sig Værelser; naar hun kommer skal jeg nok fa ae hende stemt til Virksomhed for Dem og af hende faae Oplysninger om hvilke Personer i Sverrig der kunde søges til. At jeg imidlertid ikke har ligget ganske Lad i Fyen, vil De see deraf, at jeg har til Dem mit første Bidrag, et Stykke om "De Svenske i Fyen" [ Brev]; det skal reenskrives og kan jeg imorgen faae Tid - jeg flytter nemlig - da vil De faae det med denne Skrivelse, ellers kommer det først bort i næste Uge; men De vil da ugentligt eller i det mindste hver 1400 Dag høre fra mig. Deres Idee, at tage hollandsk og flamsk med, synes jeg godt om, og det er saa naturlig at jeg, i Alt hvad jeg kan, er Dem til Tjeneste. - I Haag har jeg en litterær Ven, Forfatteren Baudewijn, men dette Navn er pseudonymt, hans rette Navn er Van der Vliet og han er Udgiver af "De Tijd" (Tiden). - Skriv ham til [i) Haag, sæt ham Deres Plan og Tidsskriftets, ret tydeligt ud og beed ham skaffe Dem i Forbindelse med de Dygtigste. De veed at Van Lennep er den betydeligste Romanforfatter, dersom han ikke overgaaes af Frøken Toussaint, beed ham tale til disse og til Kneppelhout der, saa vidt jeg husker er en Ven af den flamske Digter Consciens. Jeg sender Dem her et Par Ord til Van der Vliet for at introducere Dem hos ham, men paalæg ham om at svare Dem strax, han er lidt doven; faae af ham i det mindste Vink om hvem De selv maa henvende Dem til og jeg skal gjerne give nogle Ord til Geleide. Frøken Toussaint, Van der Vliet, Zeggelen, Kneppelhout etc. troer jeg kunne og ville give Bidrag; men altsaa først og fremmest henvend Dem til Van der Vliet Udgiver af De Tijd i &s Gravenhage (Haag). Fra Bentley har jeg faaet det Svar til Dem, angaaende Illustrationerne, at han vilde selv skrive Dem til og at de vel blive enige. - Hvad De skriver om min nye Roman "De to Baronesser", at Collin har sagt Dem at der vist ikke kunde være noget i at den snarest mueligt kom ud i Tydskland, da maa jeg paa det bestemteste sige jo, thi ellers faaer jeg ikke en Skilling for den engelske Udgave og kan komme til, ovenikjøbet, at give en Mulet, større, end Honoraret er tilsammen for den danske og tydske Udgave, jeg maa holde mig til hvad jeg selv sagde Dem. Akorden med Bentley er, at ingen Udgave maa komme før sex Uger efter at den engelske er udkommen. Men nu, saa vidt jeg veed, er Bogen alt udkommet i London, de sidste Dage i denne Maaned og Bentley har lovet mig at sætte deri at den udkommer hos Carl B. Lorck, paa Tydsk sex Uger efter den engelske; til den Tid vil jeg ogsaa see at den danske kan udkomme, thi De husker at det var, med Hensyn til Tids-Forholdene, rigtigst og rettest. Jeg foreslaaer Dem altsaa at de strax begynder paa Trykningen og trykker saa hurtigt De kan, men paa Æres Ord lover De mig, at Intet kommer ud før jeg har tilmældt Dem naar de sex Uger er udløbne efter den engelske Udgaves Fremtrædelse. Jeg vil snart kunde sige Dem det. De maa ikke lade nogen enkelt Deel udkomme, men hele Romanen paa eengang og som sagt ikke før jeg har sagt Dem Dagen, den vil rimeligviis være en fem Uger efter at De har modtaget dette Brev. Jeg stoler ganske og aldeles paa Dem, som De kan stole paa mig i min Beredvillighed med Alt til Deres Tjeneste. Har De ikke faaet Brev fra Bentley om Illustrat: da synes jeg at De nu uden videre kunde skrive til ham. Og nu troer jeg at have besvaret Alt i Deres Brev. Mit hjertelige Haandtryk til Dem, min Hilsen til Deres Kone og Svigerforældre; lad mig høre et Par Ord fra Dem og siig hvor snart eller hvor seent de illustrerede Eventyr udkomme og naar Reitzel faaer Klodsene? De er jo istand!

Deres inderlig hengivne

H. C. Andersen.

E.S.

Omtrent paa første Side eller anden, i første Deels første Capittel staaer "Knudshoved oven for Kjøbenhavn", . det er galt, vil De rette det til "Skovshoved oven for Kjøbenhavn ". (3die Deel kommer med næste Post).

[I Marginen paa 3die Side:] Lov Van der Vliet et Exemplar af "De to Baronesser" paa Tydsk, det vil hjælpe!

Tekst fra: H.C. Andersens Hus